ЕЛЕКТРОНСКИ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ГРАД СКОПЈЕ

Година: 2014 Број: 8
Датум на издавање: 07/08/2014

Општина: Совет на Град Скопје
Тип:Одлука

Наслов: ОДЛУКА за комунален ред во градот Скопје
Текст:Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со член 12 став (2) од Законот за комунални дејности (“Службен весник на Република Македонија” бр. 95/12,163/13 и 42/14), Советот на Град Скопје, на дваесет и седмата седница, одржана на 7 јули 2014 година, донесе

ОДЛУКА
за комунален ред во градот Скопје


I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Со ова одлука се пропишува комуналниот ред во градот Скопје, во рамките на надлежностите, односно работите од јавен интерес од локално значење на градот Скопје, а особено: (2) Со оваа одлука не се уредуваат прашањата на комуналниот ред, односно односите во комунални дејности кои се уредуваат со посебни закони и со други прописи на Град Скопје.

Член 2

Поимите употребени во оваа одлука го имаат следното значење:

1. Јавни површини се површини во општа употреба и според намената се:

2. Објекти се градби наменети за домување, вршење на дејност, за сместување и чување на производи, апарати и други слични предмети од различни производни и услужни дејности.
3. Поимите објекти на комуналната инфраструктура и урбана опрема го имаат значењето утврдено во Законот за комуналните дејности.

Член 3

Комуналните дејности се вршат врз основа на развојни планови и програми, во согласност со Законот за комуналните дејности или посебен закон со кој се уредува одделна комунална дејност, како и прописи донесени од страна на Градот Скопје.

Член 4

(1) Комуналните дејностите ги вршат јавни претпријатија основани од Градот Скопје (во натамошниот текст: јавно претпријатие) или правни и физички лица кои поседуваат дозвола за вршење на соодветната дејност, согласно со условите утврдени во посебен закон со кој се уредува одделна комунална дејност или врз основа на посебен акт на Советот на Градот Скопје (во натамошниот текст: овластен субјект).

(2) Меѓусебните права, обврски и одговорности на Градот Скопје и овластениот субјект на кој му е дадена дозвола, се уредуваат со договор.

II. УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛБИ


Член 5

(1) Населбите на подрачјето на Градот мора да бидат уредени.

(2) Под уредување на населбите, во смисла на оваа одлука, се подразбира уреденост на:

така што со изгледот и поставеноста влијаат за подобрување на општиот изглед и уреденост на населбата.

1. Надворешни делови на објектите

Член 6

(1) Надворешни делови од објектите, во смисла на оваа одлука се: фасада и сите елементи на фасадата, олуци, тераси, балкони, лоѓии, прозорци, влезни врати, излози и други отвори на објектите, надстрешници, покрив, оџаци и други елементи на покривот, како и други надворешни елементи на објектите.

(2) Надворешните делови на објектите мораат да се одржуваат на начин да бидат уредни и чисти.

(3) Се забранува надворешните делови на објектите да се оштетуваат, на нив да се испишуваат или цртаат какви било пораки и слично, да се шкртаат, лепат со плакати и слично или на друг начин да се валкаат и нагрдуваат.

(4) Се забранува поставување на направи за сушење на алишта, обесување (простирање) на алишта, постелнини, завеси, теписи и слично или изложување (оставање) на други предмети на или преку надворешни делови од објектите, на огради и во дворни места на објектите што се со поглед кон улица или плоштад.

(5) Се забранува изведување на какви било работи и интервенции на надворешен дел од објект без одобрение на надлежен орган согласно прописите за градење, а на објект на кој му се утврдени споменички или амбиентални вредности или се наоѓа на подрачје заштитено како споменичка целина и без согласност на надлежна институција за заштита на културното наследство.

(6) Грижата за одржување, правилно користење и заштита на надворешните делови на објект е обврска на сопственикот односно корисникот на објектот, односно на сопствениците и корисниците на посебните делови на објектот, согласно прописите за домување.

Фасада


Член 7

(1) Фасадата не смее да се оштетува и мора да се одржува уредна и чиста.

(2) Фасада и калкан на објект може да се украсува со мурал, мозаик, слика, цртеж, витраж и слично, согласно одобрена техничка документација.


Член 8


(1) На фасадите на објекти за кои е издадено одобрение за употреба, можат да се поставуваат рекламни и информативни паноа, под услови, начин и постапка во согласност со одредбите на Законот за градење, Законот за домување и прописи на Градот за поставување на такви паноа.

(2) За поставените рекламни и информативни паноа од ставот (1) на оваа одлука, се плаќа комунална такса, согласно одлука на Советот на Градот Скопје.

(3) На други надворешни делови на објектите од членот 6 став (1) на оваа одлука, не се дозволува поставување на рекламни и информативни паноа, освен за некомерцијално означување или рекламирање на сопствена фирма или нејзин производ односно услуга, согласно ставот (1) на овој член.

(4) Рекламните паноа можат да бидат осветлени.

(5) Рекламните и информативни паноа, според својата содржина, израз и порака, не смеат да го повредуваат моралот на луѓето, а според својот облик, димензија, материјал и боја мораат да се вклопат во постојното опкружување и не смеат да ја загрозуваат сигурноста и безбедноста во сообраќајот.

Прозорци, балкони, тераси, лоѓии


Член 9

(1) На прозорците, балконите, терасите, лоѓиите, оградите и други слични делови на објектите, може да се поставуваат и чуваат соодветни садови за цвеќе и украсни растенија, на начин што нема да се оштетува објектот и неговите посебни делови и нема да се загрозува безбедноста на граѓаните и околината, како и безбедноста во сообраќајот.

Излози


Член 10

(1) Излозите на деловните простори во објектите и витрините што служаат за излагање на стоката, мораат да бидат технички и естетски обликувани на начин да се усогласени со изгледот на објектот и околината, соодветно осветлени, да се аранжираат и да се одржуваат во уредна и чиста состојба.

(2) Излозите на деловните простори и витрините на приземјето на објектите што се со поглед кон улицата, мораат да бидат осветлени за времетраењето на јавното осветлување.

(3) Забрането е испишување на пораки и реклами на излогот, освен оние со кои се истакнуваат привремени известувања во врска со намалувањата на цените или се рекламира сопствената фирма или нејзин производ односно услуга.

(4) Доколку деловниот простор не се користи, како и за време додека во него се изведуваат работи на реновирање и сл., излогот или витрината мора да се прекрие со непрозирен материјал или на друг начин да се оневозможи увид во внатрешноста на истиот.

(5) Во излогот не смее да се држи амбалажа или да се складира стока.

(6) Забрането е да се изложува стока надвор од излогот, односно деловниот простор (на влезна врата, прозор, рамка на излогот и сл.), без одобрение за вршење дејност пред, односно надвор од деловен простор, што го издава градоначалникот на Град Скопје.

Уреди


Член 11

(1) Клима уреди, антенски и соларни уреди, уреди за видео надзор и слични уреди и опрема може да бидат поставени видливо на надворешен дел од објект, на места предвидени за таа намена според техничката документација за објектот.

(2) За изведување на работи на поставување на уреди од ставот (1) на овој член на надворешен дел од објект на кој му се утврдени споменички или амбиентални вредности или се наоѓа во подрачје заштитено како споменичка целина, услови и согласност издава надлежна институција за заштита на културното наследство.

(3) Уредите од ставот (1) на овој член се поставуваат на начин на кој не се нагрдува и предизвикува оштетување на самиот објект или на соседен објект и не се загрозува безбедноста на сообраќајот и безбедното движење на пешаците.

(4) Клима уредот се поставува така да се оневозможи излевање на кондензатот од уредот на надворешните делови на самиот објект или на соседен објект, како и директно излевање на јавна површина.

Илуминација


Член 12

(1) Илуминирање на фасадата со поголем број на расветни/светлечки тела може да се врши согласно одобрена техничка документација.

(2) За изведување на работи од ставот (1) на овој член на надворешен дел од објект на кој му се утврдени споменички или амбиентални вредности или се наоѓа во подрачје заштитено како споменичка целина, согласност дава и надлежната институција за заштита на културното наследство.

Знамиња


Член 13

На објекти можат да се истакнуваат знамиња, под услови и на начин утврдени со закон или друг пропис донесен врз основа на закон.

Тенди


Член 14

(1) Над отвори (отворени делови) на надворешен дел од објект, на јавни површини, бавчи на угостителски објект, како и на плажи, може да се постават тенди и чадори, под услови и на начин утврдени со посебен пропис на Градот.

(2) Тендите и чадорита мора да се одржува во уредна и чиста состојба.

(3) Тендата, односно чадорот не треба да содржат рекламна порака. Доколку тендата, односно чадорот содржат рекламна порака, нејзиниот сопственик/корис-ник е должен да плаќа комунална такса.

Пасажи


Член 15

(1) Пасажите и просторот пред влезовите во објектите мораат да бидат слободни, целосно проодни, уредни и чисти.

(2) Во пасажите и на просторот пред влезовите не е дозволено паркирање на возила и оставање на какви било предмети или градежен материлал.

(3) Пасажите и просторот пред влезовите во објектите мораат да бидат осветлени за време на траењето на јавното осветлување.

2. Дворни места и неизградено градежно земјиште

Член 16

(1) Дворно место, во смисла на оваа одлука, е преостанатиот дел на градежната парцела на која е изграден објект, оградено или неоградено, во рамките на кое може да има градина, пристапни патеки, скалила, површини за паркирање на возила на сопствениците односно корисниците на објектот и други слични елементи и содржини.

(2) Дворните места и неизграденото градежно земјиште, како и местата/површи-ните што се наоѓаат внатре или меѓу станбен или деловен блок или меѓу објекти, мораат да се одржуваат во уредна и чиста состојба.

(3) На површините од ставот (2) на овој член е забрането оставање, фрлање, складирање или спалување на отпадот.

(4) Во дворните места и на оградите не се дозволува поставување на рекламни и информативни паноа, освен за некомерцијално означување или рекламирање на сопствена фирма или нејзин производ односно услуга, по претходно добиено одобрение од градоначалникот на Град Скопје.

(5) На начинот на одржување на површините од ставот (2) на овој член, како и нивната чистота се применуваат и одредбите на членовите 91 и 92 на главата “VII. Начин за одржување на чистота во дворни места, места на колективни и индивидуални станбени објекти“ на оваа одлука, како и прописите за јавната чистота, домувањето, управувањето на отпадот и соодветни прописи на Градот Скопје.

3. Огради

Член 17

(1) Ограда на површина околу објект или на неизградено градежно земјиште што е со поглед кон улица или плоштад, стилски треба да се вклопува во околината, не смее да биде изведена од бодликава жица, шилци и слично и мора да биде поставена на начин да не пречи на сообраќајот и на безбедното движење на минувачите.

(2) Бодликава жица и шилци, по исклучок од став 1 на овој член, може да се поставуваат само како дополна на постојна ограда, на висина над 190 см.

(3) Сопственикот односно корисникот е должен оградата што е со поглед кон улица или плоштад да ја одржува уредна, да ги поправа и заменува оштетените делови, оградата од украсни растенија редовно да ја кастри да не ја преминува регулационата линија на јавната површина и да не претставува опасност за минувачите.

4. Зеленило

Член 18

На зеленилото, како елемент на уредување на населбите, се однесуваат одредбите на главата “III. Уредување, одржување, чистење и користење на парковите, зоолошки градини, зелените и рекреативни површини и парк шумите“ и главата “VII. Начин за одржување на чистота во дворни места, места на колективни и индивидуални станбени објектина оваа одлука.5. Јавни површини, други површини, објекти на комунална инфраструктура и урбана опрема
Член 19

На јавните површини, други површини, објектите на комуналната инфраструктура и урбаната опрема поставена на нив, како и на слични површини, градби, уреди и опрема, како елемент на уредување на населбите, се однесуваат одредбите на главата “IV. Одржување и користење на јавните површинина оваа одлука.

6. Украсување на градот
Член 20

(1) Градот Скопје се грижи за украсување на градот по повод државни празници и други значајни датуми, настани и манифестации и ги обезбедува потребните средства преку програми што ги донесува Советот на Град Скопје.

(2) Украсувањето се врши со поставување на знамиња, светлечки тела и други пригодни украсни елементи.

(3) Украсувањето го врши јавно претпријатие или овластен субјект.

III. УРЕДУВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ, ЧИСТЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИТЕ,
ЗООЛОШКИ ГРАДИНИ, ЗЕЛЕНИТЕ И РЕКРЕАТИВНИ ПОВРШИНИ И ПАРК ШУМИТЕ

Зелени површини, паркови, парк-шуми

Член 21

На јавните зелени површини од членот 2 точка 1 алинеја 2 на оваа одлука се подига зеленило под што се подразбираат тревници, цветни и други насади, живи огради, грмушки, дрвја и дрвореди.

Член 22

Одржувањето на зеленилото опфаќа:

- одгледување и обновување на зеленилото;
- заштита на зеленилото од оштетувања, болести и штетници;
- разретчување на дрвјата во парк-шумите;
- чистење на озеленетите површини;
- одржување на објекти, уреди, инсталации и урбана опрема што се наоѓа на озеленетите површини и нивна заштита од оштетувања;
- одржување и чистење на патеките на озеленетите површини.

Член 23


(1) Работите на одржувањето, заштитата и користењето на зеленило и јавните зелени површини ги извршува јавно претпријатие или овластен субјект во согласност со прописите, стандардите и техничките нормативи што важат за оваа дејност и годишна програма за уредување и одржување на зеленилото и јавните зелени површини.

(2) Во програмата од ставот (1) на овој член се планираат јавните површините за озеленување и обновување, видовите на зеленило, поставувањето и видот на урбаната опрема и други работи на одржувањето, како и трошоците за извршување на овие работи и изворите на средствата.

(3) Програмата од ставот (1) на овој член ја донесува и реализира јавно претпријатие или овластен субјект, врз основа на развоен план за вршење на дејноста што Советот на Град Скопје го донесува за период од три години.

(4) Програмата од ставот (1) на овој член се донесува најдоцна до 15 декември во тековната година, за наредната година, по претходна согласност на Советот на Град Скопје.


Член 24

Зелените површини на отворени простори околу јавни објекти, зеленилото на земјиштето на кое право на сопственост или на користење имаат претпријатија и други правни лица, зеленилото во станбените комплекси и во дворните места на колективните и индивидуални станбени објекти што се со поглед кон улица или плоштад се должни да го одржуваат сопствениците односно корисниците на земјиштето на кое се наоѓа зеленилото.

Член 25

(1) На јавните зелени површини не е дозволено:

- противправно корнење, сечење и кастрење на дрвја, грмушки и жива ограда;
- било какво оштетување на зеленилото (соголување и засекување на стеблата, газење и седење на тревниците, кинење на цвеќе, откорнување на цветни и тревни бусени и слично);
- деградирање на растителните услови (отстранување на земјата и откривање на корењата, затрупување на стеблата, промена на нивото на водата, промена на структурата и составот на почвата и друго);
- собирање на плодови и цветови од дрвјата;
- копање и изнесување земја, копање на канали, вршење на прекопи и слично;
- палење на оган и палење на стебла;
- фрлање и оставање отпадоци надвор од местата определни за таа намена;
- истоварување и оставање на стока, амбалажа, шут, градежен и огревен материјал и слично на или покрај зеленилото;
- истурање на нечиста вода и други течности што ја загадуваат и оштетуваат озеленетата површина;
- чување и напасување добиток и живина;
- на дрвјата да се поставуваат, закачуваат, коваат или потпираат рекламни паноа, натписи и лепење на плакати;
- поставување, поправка, замена и преместување на објекти, уреди, инсталација, комунална опрема, киосци, рекламни паноа, натписи, знаци, патокази, соопштенија и слично, без одобрение;
- уништување и оштетување на објекти, уреди, инсталација, комунална опрема, рекламни паноа, натписи, знаци, патокази, соопштенија и сл.;
- минување, запирање, паркирање и оставање на било кој тип возила и нивно миење.

(2) На просторот на парк-шума и карактеристичен пејсаж, освен работите од ставот (1) на овој член не е дозволено и:

- убивање, прогонување и вознемирување на животинските видови, уништување на нивните развојни облици (ларвите, јајцата, младунчињата, седалата, леглата и сл.);
- подигање на објекти во границите на заштитеното подрачје на парк-шумата Водно, освен објекти од јавен интерес, кои не го нарушуваат интегритетот, односно природниот изглед на планината;
- напасување стока, освен на подрачјата определени за таа цел со урбанистички план;
- обработка на земјиштето надвор од населените места, со што се нанесува штета и нарушува целината на парк-шумата Водно;
- употреба на хемиски средства штетни за развитокот на растителниот и животинскиот свет;
- експлоатација на камен, чакал, песок и земја;
- користење на извори, освен за потребите на заштитеното подрачје;
- менување на постојната засенетост на дрвјата и растенијата (разголување на крошната или стеблото, засенчување на дрвјата со градби или направи и слично);
- поставување на туѓи тела на стеблата и гранките (светилки, носачи на жичани водови, табли, орманчиња, антени, скали и др.) и
- стопанска експлоатација на дрвните видови.

Член 26

(1) Корнење, сечење и кастрење дрвја, грмушки и жива ограда може да се врши заради нивно редовно одржување или обновување, ако се нападнати од штетни инсекти и растителни болести, ако се суви или оштетени од временски непогоди, ако пречат на подземните и надземните инсталации, кога постои опасност да причинат човечки или материјални штети, ако пречат на видливоста на улиците и на проодноста на тротоарите и патеките, како и заради изградба на објекти чија изградба е дозволена врз основа на претходно донесени правосилни управни или судски акти, врз основа на акт што го издава градоначалникот на Град Скопје.

(2) Со одобрението од ставот (1) на овој член се утврдуваат условите и начинот на извршување на работите, согласно соодветни нормативи и стандарди.

(3) Во парк-шума и какрактеристечен пејсаж, покрај работите од ставот (1) на овој член, сечење на дрвја може да се врши заради одгледување на шумата.

(4) Во случај на откорнување и сечење на дрвја, грмушки и слично, просторот мора соодветно да се уреди (да се изврши обнова односно замена на истите).


Член 27

Заради заштита на парк-шумите, јавното претпријатие или овластениот субјект организира посебна шумско-чуварска служба која работи во смени.

Член 28

Режимот на движење на моторни возила во парк-шумите и заштитените подрачја, поставувањето на заштитни рампи и издавањето одобренија за движење во заштитените подрачја, се уредува со акт на градоначалникот на Град Скопје.

Член 29

(1) При градење на објекти предвидени во урбанистички план, изведувачот е должен, по правило, да го сочува околното постојно зеленило, уреди, инсталации и комуналната опрема и пред да отпочне со градба да ги заштити, односно, по завршување на градежните работи, да го врати зеленилото и комуналната опрема во првобитната состојба, според мерките за заштита утврдени во одобрението од членот 26 на оваа одлука.

(2) Пред отпочнувањето на работите, овластени претставници на изведувачот, Градот Скопје и на јавното претпријатие или овластениот субјект составуваат записник за состојбата на зеленилото и комуналната опрема.

(3) Пред добивање на одобрението од членот 26 на оваа одлука, изведувачот е должен на сметка на Градот Скопје да депонира средства или да достави банкарска гаранција за квалитетна заштита односно за покривање на трошоците за враќање на зеленилото и комуналната опрема во првобитната состојба.


Член 30

(1) Ако со измена на урбанистички план се измени намената на веќе оформената јавна зелена површина, односно се негира веќе подигнатото зеленило, со урбани-стичкиот план се определува друга соодветна неуредена површина и се наменува за зеленило.

(2) Инвеститорот што гради инвестиционен објект на пренаменетата јавна зелена површина, пред добивањето на одобрение за подготвителни работи, е должен на сметка на Градот Скопје да депонира средства за уредување на другата неуредена локација предвидена за озеленување.


Член 31

(1) Поставување на електрична, водоводна, фекална, атмосферска, телекомуни-кациска, топлификациона, гасоводна мрежа и други инсталации на јавните зелени површини се врши подземно, по претходно добиено одобрение од градоначални-кот на Град Скопје.

(2) По исклучок, нови инсталации можат да се поставуваат и над земја, кога е тоа неопходно, заради специфичноста на теренот и под услов да не го попречуваат правилниот развиток на зеленилото и да не го нарушуваат естетскиот изглед и нормалното користење на зелените површини.


Член 32

(1) Јавни зелени површини можат привремено да се користат за одржување на спортски, културни, забавни и други манифестации, приредби и слично, по претходно добиено одобрение од градоначалникот на Град Скопје.

(2) Организаторотбарател на одобрението за користење на јавната зелена повр-шина е должен со барањето да достави согласност и доказ за регулирање на обврските за плаќање на комунална такса и за чистење и доведување на јавната зелена површина во првобитна состојба (обезбедени и депонирани средства за таа намена или склучен договор со јавно претпријатие или друг овластен субјект или документ за ослободување од обврската).


Член 33

(1) На јавни зелени површини може, по исклучок, привремено (за времетраење на настаните од членот 32 на оваа одлука) да се поставуваат подвижни апарати и други направи (фрижидери за сладолед, автомати и масички за продажба на пијалаци, цигари и сл.), само по претходно одобрение од градоначалникот на Град Скопје, издадено според одобрен елборат.

(2) Одобрението од ставот (1) на овој член содржи особено: назив, односно име и презиме на корисникот на микролокацијата; означување на микролокацијата; видот на уредот, односно апаратот што се поставува; висината на цената што корисникот треба да ја плати за одржување на површината, согласно со утврден ценовник; комуналната такса, времетраењето на одобрението и сл.


Член 34

(1) Висината на средствата од членовите 29 став (3), 30 став (2) и 32 став (2) на оваа одлука, според постојните стандарди за подигање на зеленило по м², ја определува со свој акт јавното претпријатие или овластениот субјект, во согласност со Градот Скопје.

(2) Средствата од ставот (1) на овој член мора да се употребат за намената за која се уплатени.


Член 35

(1) Доколку на зеленило и јавна зелена површина се затече добиток или живина без да е присутен сопственикот, јавно претпријатие или овластен субјект, по налог на комуналниот инспектор на Град Скопје, го отстранува добитокот, односно живината од јавната зелена површина, го сместува во посебно обезбеден простор и го чува (редовно хранење и напојување, здравствено третирање и нега) до 15 дена, а сопственикот е должен да ги надомести трошоците за приведувањето и чувањето на добитокот, односно живината.

(2) При примопредавањето на добитокот односно живината, неговиот сопственик, односно корисник е должен да приложи доказ за својот идентитет, како и доказ/изјава за правото врз добитокот односно живината.

(3) Примопредавањето се врши по наплатата на трошоците за отстранување, транспортирање и чување на добитокот односно живината, односно со приложен документ за наплатени трошоци.


Член 36

(1) Доколку сопственикот, односно корисникот на добитокот односно живината не е познат или добитокот односно живината не се подигне по истекот на рокот од ставот (1) на член 35 на оваа одлука, Градот Скопје ќе му ги надомести на јавното претпријатие или овластениот субјект направените трошоци за отстранување, транспортирање и чување на добитокот односно живината.

(2) По истекот на рокот од ставот (1) на член 35 на оваа одлука, Градот Скопје ќе го довери чувањето и користењето на добитокот односно живината на заинтере-сирано правно или физичко лице, под услови и на начин утврдени со договор. Сопственикот, односно корисникот на добитокот односно живината може да го подигне добитокот односно живината од овој субјект, по плаќање на направените трошоци за чување од негова страна, како и трошоците од ставот (1) на овој член.


Член 37

(1) Органот на управување на јавното претпријатие со свој акт, ги утврдува трошоците од членот 35 на оваа одлука.

(2) Согласност на актот од став 1 на овој член дава Советот на Град Скопје.

(3) Кога отстранувањето го врши овластен субјект, трошоците од членот 35 на оваа одлука, се утврдуваат со договор меѓу Градот Скопје и овластениот субјект, во согласност со закон.

(4) Сопственикот односно корисник на добитокот односно живината е должен, покрај трошоците за нивно отстранување, транспортирање и чување, да плати и надоместот на штета што добитокот односно живината ја сториле на зеленило и јавна зелена површина, според ценовник што го утврдува јавното претпријатие или овластениот субјект во согласност со Градот.


Зоолошки градини

Член 38
(1) Уредувањето, одржувањето, чистењето и користењето на зоолошки градини мора да се врши согласно прописите од областа на благосостојбата на животните и ветеринарното здравство и на јавната чистота, на начин на кој ќе се избегне штетното влијание на надворешните фактори на животната средина (бучава, вибрација, атмосферско загадување, нечистота и сл.).
(2) Одржувањето на чистотата на површините на зоолошката градина и хигиената на живеалиштата на животните мора да се врши на начин преку кој ќе се ограничи опасноста од појава на болести или трауматски повреди на животните како и да се обезбедат соодветни услови за чувство на пријатна и безбедна посета на посетителите.
Член 39
За уредувањето, одржувањето, чистотата и користењето на зоолошки градини се грижи соодветната установа.

Водни и рекреативни површини

Член 40

Водните и рекреативни површини на подрачјето на градот Скопје (базени и езера во рамки на постојните спортско-рекреативни површини, како и езерата и канали-те во Градскиот парк) треба да се одржуваат во уредна и функционална состојба.

Член 41


Одржувањето на водните и рекреативните површини во функционална состојба подразбира:

- отстранување на наносот и нечистотијата од водната површина и нејзиниот


- да се уредени пешачките патеки до езерото;
- на површините покрај базенот, односно езерото да е обезбеден и уреден
- кабините и другите објекти да се во исправна состојба и да можат да се користат според намената и нивниот број да одговара на капацитетот;
- тушевите да се исправни и уредни;
- санитарните јазли да се исправни и нивниот број да одговара на капацитетот на базенот, односно езерото;
- да се поставени корпи за отпадоци и да е регулирано нивното празнење;
- во текот на периодот на сезоната за капење да е организирана служба за
- да е обезбедена телефонска врска.
Член 42

(1) За одржување на редот на просторот покрај базенот, односно крајбрежниот појас на езерото се грижи јавното претпријатие или овластениот субјект.

(2) Начинот на работата и одржувањето на редот на базенот, односно езерото поблиску се уредува со акт на јавното претпријатие или овластениот субјект.

(3) Согласност на актот од ставот (2) на овој член, дава Советот на Град Скопје.

(4) Одредбите на актот од ставот (2) на овој член се истакнуваат на видно место на просторот на базенот, односно езерото, пред започнување на сезоната и во текот на сезоната, а корисниците се должни да ги почитуваат.


Член 43

Јавното претпријатие или овластениот субјект кој ги одржува и користи базените и езерата, има обврска постојано да ја контролира хемиската и бактериолошката исправност на водата и за тоа да ја известува јавноста.

Член 44

Врз основа на прегледот на техничката и хигиенската исправност на базенот односно езерото и хемиската и бактериолошката исправност на водата, градоначалникот на Град Скопје, со решение утврдува дали се исполнети условите за почеток на сезоната за капење.


IV. ОДРЖУВАЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА ЈАВНИТЕ ПОВРШИНИ

Член 45

(1) Јавните површини од член 2 на оваа одлука сеодржуваат и користат во согласност со нивната намена.

Член 46

(1) Јавните површини мора да се одржуваат во уредна и чиста состојба, што подразбира особено:

- одржување на јавната чистота,
- одржување на зеленилото,
- поправка на оштетени делови,
- отстранување на градежен и друг отпад,
- отстранување на остатоци од масла и масти, парафин и гуми за џвакање од тротоари, плоштади и пешачки патеки,
- преземање други работи, како и воздржување од активности со цел површината да биде во уредна состојба.
(2) За уредна и чиста состојба на уредените и изградени јавни површини се грижат јавните претпријатија или физички и правни лица овластени со посебни прописи на Градот, согласно закон.

(3) За уредна состојба на неизграденото градежно земјиште наменето за уредува-ње или изградба на јавни објекти или јавни површини должен е да се грижи сопст-веникот, односно корисникот (непосредниот држател) на тоа земјиште.


Член 47

Забрането е на јавни површини без одобрение или спротивно на издадено одобрение од градоначалникот на Град Скопје, да се вршат било какви работи, освен работи на редовно одржување на тие површини.

Член 48

На јавните површини, заради нивна заштита, се забранува вршење на какви било активности или нивно пропуштање со што се оштетува или валка јавната површина, особено:

- оставање на градежен материјал, предмети и разновиден отпад, како и каков било вид на пречки,
- противправно прекопување и друг вид оштетување,
- движење на возила по тротоари или пешачки патеки, велосипедски патеки и зелени површини, освен на места предвидени, уредени и обележани за паркирање,
- пасење стока,
- оставање и чување на амбалажа пред или надвор од деловниот објект,
- поправање, сервисирање и миење на возила,
- испуштање на отпадни води,
- продавање или изложување на производи или вршење на дејности пред или надвор од деловниот објект, освен во случаи, под услови и на начин и постапка утврдени со закон или пропис на Градот,
- цртање и пишување на пораки, реклами или други текстови без претходно одобрение од градоначалникот на Град Скопје, освен за хоризонталана сообраќајна сигнализација,
- противправно поставување на подвижни реклами и други предмети и направи што го попречуваат слободното и непречено движење и користење на јавните површини,
- оштетување и загадување на објектите на комуналната инфраструктура, на уредите и комуналната опрема,
- противправно поставување, интервенции, отстранување или преместување на објекти на комуналната инфраструктура, уредите и опрема, како и попречување на нивното поставување,
- оштетување и уништување сообраќајни знаци, патокази, семафори и друга опрема која е во функција на сообраќајот,
- отворање и отстранување на капаци на шахти и отвори на јавни повтршини,
- противправно поставување на помошни објекти (гаражи, брвнари, остави, шупи и слично).

Член 49

На јавни површини се забранува:

1. попречување на користење на улица со запирање или оставање на возило особено на:

2. запирање или оставање на возило на делот на јавна сообраќајна површина на кој се поставени садови за смет, на начин на кој се попречува подигањето/празнењето на сметот од садовите,
3. запирање или оставање на возило на делот од јавна површина со што се попречува користење на пешачки комуникации, приод кон објекти, пристапот до објект заради интервенција на возила за брза помош, противпожарна заш-тита, на полиција, јавни служби и сл., пристап на друго возило заради паркира-ње или излегување на возилото од паркиралиштето или дворно место и сл.,
4. движење, запирање или паркирање на возила на јавна зелена површина, зелена површина околу јавните објекти и зелена површина околу деловни и колективни станбени објекти,
5. движење на запрежни возила,
6. оставање на нерегистрирани, хаварисани или напуштени возила,
7. оставање на приклучни возила, камп приколки, чамци, камп возила, земјоделски машини и сл.

Член 50


Се забранува пред, односно покрај згради и огради или на згради и огради да се оставаат уреди или предмети што можат да повредат минувачи или да им предизвикаат некакви штети, како и таквите предмети да се оставаат на јавна површина.

Член 51

На одржувањето, заштитата и користењето на јавните површини, покрај одредбите на оваа одлука, се применуваат и одредби од други закони и прописи.

Објекти на комуналната инфраструктура,
комунални уреди и урбана опрема

Член 52

(1) На јавни површини во надлежност на Град Скопје, заради обезбедување функционирање на комуналните дејности, уреденост, разубавување и хуманиза-ција на просторот, можат да се градат, односно поставуваат објекти на комуналната инфраструктура, комунални уреди и урбана опрема.

(2) Објектите на комуналната инфраструктура, комуналните уреди и урбаната опрема се градат, односно поставуваат и одржуваат согласно соодветни закони и други акти, како и прописи (одлуки, правилници и програми) на Градот Скопје.

(3) Одржувањето на објектите на комуналната инфраструктура, комуналните уреди и опрема го врши јавно претпријатие или овластен субјект кои се должни да водат евиденција за состојбата на инфраструктурата, уредите и опремата, за настанатите промени и преземените активности.

(4) Поставување на електрични, телекомуникациски и други инсталации на јавни површини се врши, по правило, подземно, по претходно добиено одобрение од градоначалникот на Град Скопје.

(5) По исклучок од одредбата на ставот (4) на овој член, нови инсталации можат да се поставуваат и над земја, кога е тоа неопходно, заради специфичноста на теренот и под услов да не го попречуваат нормалното одвивање на сообраќајот и да не го нарушуваат естетскиот изглед и нормалното користење на јавните површини.

(6) Јавните чешми и фонтани имаат свој водомер, одводен приклучок и уреден пристап.


Член 53

(1) Под одржување на објектите на комуналната инфраструктура, комуналните уреди и опрема се подразбира нивно одржување во уредна, исправна и функционална состојба.
(2) Заради заштита на објектите на комуналната инфраструктура, комуналните уреди и опрема се забранува:

- кршење на објектите, уредите и опремата,
- пишување, цртање или шарање на објектите, уредите и опремата,
- лепење плакати, реклами, огласи и слично,
- миење и перење на чешмите, фонтаните и водоскоците,
- напојување животни на чешмите, фонтаните и водоскоците,
- загадување на водата во фонтаните и водоскоците,
- фрлање и оставање на отпад,
- палење на оган на или близу објектите, уредите и опремата.

Јавно осветлување

Член 54

(1) Изградбата и одржувањето на јавното осветлување на магистралните и собирните улици и на јавните зелени површини во Градот Скопје се врши согласно развојни планови на Градот Скопје.

(2) Одржувањето на јавното осветлување во исправна состојба опфаќа одржува-ње на објектите и инсталациите, чистење и замена на светлечките тела (сијалици и арматури), означување (нумерирање), чистење и боење на столбовите.

(3) Заради заштита и непречено функционирање на јавното осветлување се забранува:
- оштетување и уништување на светлечките тела и електричните столбови,
- самоволно приклучување на мрежата од уличното осветлување.
- поставување огласи, известувања, реклами и слично, освен со одобрение од надлежен орган.

Прекопување на јавни површини


Член 55

(1) На јавни површини може да се вршат прекопи и слични дејствија заради поставување, поправка и замена на инсталации и други објекти на комуналната инфраструктура, уреди и опрема, само со одобрение од градоначалникот на Град Скопје.

(2) Со одобрението од ставот (1) на овој член се определува рокот за извршување на прекопот, мерките за заштита на имотот и граѓаните, обврската за геодетско снимање на подземната инсталација, како и рокот и начинот на доведување на јавната површина во првобитна состојба.

(3) Инвеститотор на работите од ставот (1) на овој член е должен на сметка на Град Скопје да депонира средства за покривање на трошоците за доведување на јавната површина во првобитната состојба или да обезбеди договор со јавно претпријатие или овластен субјект за вршење на работи на одржување на соодветната јавна површина.

(4) Работите од ставот (1) на овој член, не можат да се вршат по уредувањето на јавната површина, освен во случај на потреба заради итно отстранување на дефект на комуналната инфраструктура.


Член 56

Со барањето за прекопување на јавна површина инвеститорот е должен да поднесе: прописна техничка документација и доказ за депонирани средства или обезбеден договор од членот 55 став (3) на оваа одлука.

Член 57

(1) Кога е неопходно да се отстранат последиците настанати од дејство на виша сила или се работи за дефект чие неотстранување може да го загрози здравјето и имотот на граѓаните, дозволено е прекопување на јавните површини без одобрение од член 55 на оваа одлука.

(2) Инвеститорот на работите е должен во рок од 3 дена од денот на отстранувањето на последиците од виша сила, односно дефектот, да поднесе писмено барање за издавање одобрение за прекоп.


Член 58

(1) На јавна површина можат да се вршат прекопи, по правило, од 15 март до 15 ноември.

(2) По исклучок, со одобрение на градоначалникот на Град Скопје може да се вршат прекопи и надвор од периодот утврден во ставот (1) на овој член, доколку за тоа постојат оправдани причини.

Отвори


Член 59

(1) Заради безбедност на пешаците и сигурност на сообраќајот сите отвори на коловозите, тротоарите и други сообраќајни површини, паркови, во отворени простори на јавни објекти, дворни места, премини и други слични места мора да бидат покриени со соодветни капаци, решетки или друг вид затворачи.

(2) Отвори во смисла на став 1 на овој член се сметаат особено:

- отвори за водоводни, канализациони, електрични, телекомуникациски, топлификациски, гасоводни и други инсталации и уреди;
- отвори за уфрлање на огревен и друг материјал, отвори за осветлување на простории (хоризонтални светларници) и сл.

Член 60

(1) Затворачите за отворите од членот ­59 на оваа одлука мора да бидат изработени така да го оневозможуваат лизгањето на нагазната површина, да бидат обезбедени (забравени), а доколку се наоѓаат на коловоз мораат да имаат и дихтунг против бучава.

(2) Оштетените затворачи мора да се заменат.

(3) За време на изведување на работи во отворот, лицето кое ги изведува работите должно е отворот да го огради со препреки и обележи со видливи знаци, а по завршување на работите отворот прописно да го затвори и површината околу отворот да ја доведе во чиста и уредна состојба.

(4) За одржување на отворите од членот 59 став (2) точка 1 се грижат субјектите на кои им припаѓаат инсталациите и уредите во отворот, а за отворите од член 59 став (2) точка 2 сопствениците на просториите.

(5) Се забранува оштетување, отстранување или отуѓување на капаците од отворите од членот 59 на оваа одлука.

Манифестации


Член 61

(1) Јавни површини можат привремено да се користат за одржување на спортски, културни и други манифестации, по претходно добиено одобрение од градона-чалникот на Град Скопје.

(2) Барателот на одобрението за користење на јавната површина е должен со барањето да достави доказ за регулирање на обврските за плаќање на комунална такса и за доведување на јавната површина во првобитна состојба (обезбедени и депонирани средства за таа намена или склучен договор со јавно претпријатие или овластен субјект).

Градилишта


Член 62

Јавни површини можат привремено да се користат за потреби на градилиште, како места за истовар, утовар и сместување на градежен материјал, за паркирање односно оставање на градежни возила и машини, за изведување на градежни активности, за подигање на скелиња, огради на градилиште и слично, доколку тоа не е во спротивност со прописите за безбедноста во сообраќајот.

Член 63

(1) За работите од член 62 на оваа одлука, на барање на инвеститорот/изведува-чот, градоначалникот на Град Скопје и инвеститорот/изведувачот склучуваат договор за краткотраен закуп на градежно земјиште (јавна површина), согласно Законот за градежно земјиште.

(2) Во договорот се дефинираат времетраењето на закупот, висината на закупнината и други услови во врска со користењето на закупеното земјиште.

(3) Надлежниот орган за издавање на одобрение за подготвителни работи според прописите за градба, не може да му издаде на инвеститорот, односно изведувачот одобрение за подготвителни работи, доколку претходно не е склучен договорот од ставот (1) на овој член.


Член 64

(1) При изведување на работи од член 62 од оваа одлука изведувачот мора да обезбеди проодност на тротоарот и коловозот.

(2) Јавната површина дадена на привремено користење мора да биде оградена.

(3) Оградата мора секогаш да се одржува, а за време на ноќта, како и за време на магла, мора прописно да биде означена и осветлена со повеќе зацврстени светилки со портокалова боја.


Член 65

(1) Оградите на градилиштата и градежните скели (вклучувајќи ги и заштитните прекривачи) поставени на јавна површина односно на друга површина што се со поглед кон улица или плоштад, мора да бидат во уредна состојба (чисти, неоштетени, без плакати и сл).

(2) Ако работите се изведуваат на зграда која е утврдена како културно наследство или ужива посебна заштита или се наоѓа во заштитена културно историска целина или зградата се гради во таква целина, заштитната прекривка на скелето мора да биде насликана со фасадата на објектот во размер 1:1.

(3) За уредна состојба на оградата на градилиштето, градежното скеле и заштитната прекривка на градежното скеле должен е да се грижи инвеститорот односно изведувачот на работите.

(4) Преминот под скелето мора да се заштити од истурање и паѓање на материја-лот, односно да биде изведен на начин што овозможува безбедно поминување.


Член 66

(1) Изведувачот на работите е должен да создаде услови земјата и градежниот материјал да не се растура на јавна површина.

(2) Изведувачот на работите мора градежниот материјал да го обезбеди на начин да не се спречува одведувањето на атмосферската вода.

(3) Се забранува оставање на градежен материјал, шут, габаритен и друг отпад, мешање на бетон и малтер, чување и работа со арматури и други пропратни градежни активности на јавна површина, надвор од одобрената за користење, како и согорување или на друг начин физичко и хемиско третирање на отпадот што се создава при изведување на градежни работи на начин што би предизвикал загрозување на животната средина, животот и здравјето на луѓето, како и нагрдување и неуредност на просторот.

(4) Изведувачот е должен, пред добивање на одобрение за подготвителни работи, да обезбеди доказ за начинот на кој ќе се постапува со градежниот шут и другиот инертен отпад, што ќе се создаде во текот на изведувањето на градежните активности, во смисла на членот 54 од Законот за управување со отпадот (самостојно да го собере и да го транспортира отпадот или да го предаде на овластени правни и на физички лица кои собираат и транспортираат отпад).

(5) Мобилни тоалети на градилиште мора да се поставуваат внатре во оградениот простор и оддалечени од улица или плоштад или соседен објект најмалку 3 метри.

(6) Се забранува оставање на градежен материјал, шут, габаритен и друг отпад, покрај дрвја, како и користење на дрвјата за вршење на било какви градежни активности што предизвикуваат нивно оштетување.

(7) Ако градежните работи, од какви било причини, бидат прекинати на подолго од 30 дена, изведувачот на работите е должен да го отстрани скелето, оградата и другиот материјал и да ја ослободи јавната површина.


Член 67

При изведувањето на работите од членот 62 на оваа одлука, изведувачот е должен да презема мерки со кои ќе се спречува валкањето на јавната површина, особено:

1. чистење, односно обезбедување на чистење на јавната површина околу градилиштето од сите видови градежни и други материјали, кал и сите видови на талози што остануваат на јавната површина како последица на градежните активности во градилиштето;
2. полевање на трошниот (растреситиот) материјал за време на рушење на градежните објекти, со цел да се спречи создавање (кревање) на прав;
3. чистење на уличните шахти во близина на градилиштето;
4. депонирање на градежниот материјал во границите на градилиштето, со цел да не се попречува сообраќајот, слободното движење и слободното истекување на вода и материјалот да не се разнесува по јавната површина;
5. чистење и миење на валкани тркала на возилата во градилиштето пред нивното вклучување во сообраќај.

Член 68

По престанувањето на потребата за користење на јавна површина, инвеститорот односно изведувачот на работите е должен да го извести Градот за престанокот на користењето на јавната површина и истата да ја остави во состојба каква што била пред користењето, односно изведувањето на работите.

Утовар и истовар (дотур) на роба


Член 69

(1) Утовар и истовар (дотур) на роба и материјал до продажниот или магацин-скиот деловен простор, по правило, мора да се врши вон од јавните површини.

(2) По исклучок, поради недостаток на простор или приод, утовар и истовар на роба и материјал може привремено да се изврши на јавна површина.

(3) Во случај утоварот и истоварот на роба и материјал да се врши на јавна површина, робата, односно материјалот мора да се наредат така да не пречат на сообраќајот на возилата и на пешачкото движење и да се отстранат најдоцна во рок од 30 минути по истоварот.

(4) Работите од ставот (1) на овој член може да се вршат само по претходно добиено одобрение од градоначалникот на Град Скопје.

Дрва и јаглен


Член 70

(1) Се забранува складирање, цепење на дрва и кршење на јаглен и други предмети на јавните површини.

(2) За истовар и складирање на огревни дрва, јаглен и слично, како и за сечење и цепење на дрвата и кршење на јагленот, мора да се користат дворните површини.

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, кога за истовар на огревни дрва, јаглен и слично е потребно привремено да се користи јавна површина, истата мора да се користи на начин да не се оштетува, како и да не се попречува сообраќајот на возилата и пешачкото движење.

(4) Дрвата, јагленот и слично мора да се отстранат од јавната површина најмногу за 24 часа, а од користената површина мора веднаш да се исчистат струготините и другиот отпад.

Движење на домашни миленици на јавна површина


Член 71

(1) Кучињата и мачките кои се чуваат како домашни миленици може да се изнесу-ваат и да се движат на јавни површини согласно одредбите на оваа одлука.

(2) Се забранува егзотични и диви животни кои се чуваат како домашни миленици да се изнесуваат на јавни површини и вон од просторот во кој престојуваат, освен во случаи на промена на местото на престојување и носење кај ветеринар и тоа само во соодветни транспортери прилагодени на видот и големината на животното.


Член 72

(1) На јавните површини на подрачјето на Град Скопје кучињата мора да се под контрола на сопствениците, односно да се водат на поводник.

(2) По исклучок, куче кое без претходна провокација покажува знаци на агресивност во контакт со луѓе и други животни, односно е со непредвидлив карактер и, како такво, би можело да ја загрози безбедноста на луѓето или другите животни, покрај поводникот, мора да носи и заштитна маска.

(3) Сопственикот на домашниот миленик, како и лицето кое го шета кучето, носи полна одговорност за неговото однесување на јавната површина и за евентуалната штета што ќе ја предизвика.


Член 73

(1) Куче може да се пушти од поводник и да се движи слободно:

- во парк и на друга јавна зелена површина, во временски период од 22,00 до 08,00 часот наредниот ден во период на летно сметање на времето, односно од 18,00 до 09,00 часот наредниот ден во период на зимско сметање на времето, доколку на таа површина не е определена целосна, односно временски неограничена забрана на слободно движење на кучињата и
- на јавна зелена површина која е определена за неограничено слободно движење на кучиња или во специјално за таква намена изградена површина (во натамошниот текст: парк за кучиња).

(2) Се забранува да се пушти куче од поводник и да се движи слободно на јавна сообраќајна површина, во непосредна близина на училишта и други јавни објекти, во дел на парк или друга јавна површина каде има уредено детско игралиште, во дел под цветен засад, како и во парк и на друга јавна зелена површина вон од временската рамка определена во ставот (1) алинеја 1 на овој член.

(3) Градот Скопје, по предлог на општините во градот Скопје или на јавното претпријатие или овластениот субјект на кого му е доверено уредувањето и одржувањето на јавното зеленило или објект, може да одреди јавна површина на која е забрането шетање на кучиња (на спомен-гробишта, на површини крај споменици и спомен обележја, посебни високодекоративни партери пред значајни јавни установи и институции, сакрални објекти и сл.).

(4) Јавното претпријатие или овластениот субјект од ставот (3) на овој член е должно во паркот и на друга јавна површина да постави табли на кои е означено во кои делови на јавната површина и во кој временски период е забрането слободно движење на кучињата, односно на кои површини е забрането да се шетаат кучиња, како и да го уредува и одржува паркот за кучиња од ставот (1) алинеја 2 на овој член.


Член 74

Во парк за кучиња се забранува:

- внесување на болни кучиња;
- користење на паркот од страна на професионални тренери на кучиња за вршење на обука на кучињата;
- внесување на стаклена амбалажа;
- внесување и оставање на храна;
- потстрижување, четкање, чешлање и други видови на одржување на хигиена на кучињата.

Член 75


На подрачјето на Град Скопје се забранува особено:

- внесување на домашни миленици во објекти и простории:

- водење и внесување на домашни миленици во спортско рекреативни објекти, водни површини и јавни пазари, како и во отворени површини на културни, образовни, здравствени објекти и слични објекти;
- користење на јавни чешми и фонтани непосредно од домашните миленици;
- потстрижување, четкање, чешлање, капење и други видови на одржување на хигиената на домашните миленици на јавните површини.
Член 76

Сопствениците на домашни миленици се должни да го отстранат фецесот од јавните површини.

V. ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОТИВПРАВНО ПОСТАВЕНИ И ОСТАВЕНИ ПРЕДМЕТИ


Член 77

(1) Не е дозволено противправно поставување и оставање на предмети на јавните површини на подрачјето на град Скопје.

(2) Противправно поставени и оставени предмети, се отстрануваат.


Член 78

Противправно поставени и оставени предмети, во смисла на оваа одлука, се предмети што без одобрение на градоначалникот на Град Скопје се поставени и оставени на јавни површини, на објекти на комунална инфраструктура и урбана опрема, и тоа:

- (ротациони) сталаци за продажба на весници, списанија, CD и друг печатен или снимен материјал,
- колички за продажба на брза храна,
- апарати за пуканки, крофнички, шеќерна волна и сл.,
- фрижидери за сладолед и пијалоци,
- статични и подвижни тезги, корпи, гајби и друга амбалажа,
- направи за печење и варење костени и пченка,
- други апарати или направи во функција на вршење на дејност,
- реклами, патокази, плакати со огласи и соопштенија и сл.,
- бетонски/метални столбчиња и друг вид пречки и блокатори, жардињери и сл.,
- градежен материјал и отпадоци од градежен материјал (градежен шут),
- мобилни тоалети,
- стари апарати и предмети од домаќинствата, санитарии, мебел и
- други слични предмети.

Член 79

На земјишта и објекти во сопственост што се со поглед кон улица или плоштад не е дозволено оставање на предмети што со изгледот и поставеноста го нарушу-ваат општиот изглед на улицата и населбата (стари апарати од домаќинствата, санитарии, мебел, корпи, гајби и друга амбалажа, градежен материјал и градежен шут и други слични предмети).

Член 80

(1) Под отстранување на противправно поставени и оставени предмети во смисла на оваа одлука, се подразбира нивно подигање, транспортирање и времено сместување и чување на посебно определен и уреден за таа намена простор.

(2) Работите од ставот (1) на овој член ги врши јавно претпријатие или овластен субјект


Член 81

(1) Комуналниот инспектор на Град Скопје писмено му наложува на сопственикот, односно корисникот на противправно поставениот и оставен предмет, истиот да го отстрани во определен рок што не може да биде подолг од 15 дена.

(2) Ако сопственикот, односно корисникот не е познат, комуналниот инспектор на Град Скопје истакнува на предметот известување/опомена за обврската, рокот и натамошната постапка за отстранување на предметот.

(3) Сопственикот, односно корисникот на противправно поставениот и оставен предмет, е должен во рокот определен од комуналниот инспектор на Град Скопје или во рокот назначен во известувањето од став (2) на овој член да го отстрани противправно поставениот и оставен предмет.

(4) Ако сопственикот, односно корисникот не го отстрани противправно поставениот и оставен предмет во определениот рок, отстранувањето го врши јавно претпријатие или овластен субјект по налог и во присуство на комуналниот инспектор на Град Скопје, а за сметка на сопственикот, односно корисникот на противправно поставениот и оставен предмет.


Член 82

(1) Јавното претпријатие или овластениот субјект е должен отстранетиот противправно поставен и оставен предмет да го смести на посебно обезбеден простор наменет за сместување на такви предмети и да го чува до негово предавање на сопственикот, односно корисникот на предметот.

(2) Чувањето на предметот не може да трае подолго од 15 дена.


Член 83

(1) При примопредавањето на отстранетиот противправно поставен и оставен предмет, неговиот сопственик, односно корисник, е должен да приложи доказ за својот идентитет, како и доказ/изјава за правото врз предметот.

(2) Примопредавањето на предметот се врши по наплатата на трошоците за подигање, транспортирање и чување на отстранетиот предмет, односно со приложен документ за наплатени трошоци.

(3) Доколку сопственикот, односно корисникот на предметот не е познат или предметот не се подигне по истекот на рокот од членот 81 став (3) и 82 став (2) на оваа одлука, Градот Скопје ќе му ги надомести на јавното претпријатие или ов-ластениот субјект направените трошоци за отстранување и чување на предметот.

(4) По истекот на времето од ставот (2) на член 82 на оваа одлука, Градот Скопје ќе го довери чувањето и користењето на отстранетиот предмет на заинтересира-но правно или физичко лице, под услови и на начин утврдени со договор. Сопственикот, односно корисникот на отстранетиот предмет може да го подигне предметот од овој субјект, по плаќање на направените трошоци за чување од негова страна, како и трошоците од ставот (3) на овој член.


Член 84

(1) Органот на управување на јавното претпријатие со свој акт, ги утврдува трошоците од ставот (2) на член 83 на оваа одлука.

(2) Согласност на актот од став 1 на овој член дава Советот на Град Скопје.

(3) Кога отстранувањето го врши овластен субјект, трошоците од ставот (2) на член 83 на оваа одлука, се утврдуваат со договор меѓу Градот Скопје и овластениот субјект, во согласност со закон.


Член 85

За непочитување на одредбата од ставот (1) на член 77 на оваа одлука, на сопственикот/корисникот на предметот, комуналниот инспектор на Град Скопје или комуналниот редар ќе му изрече глоба согласно Законот за комуналните дејности.


VI. УСЛОВИ ЗА ЧУВАЊЕ НА ЖИВОТНИ И ДОМАШНИ МИЛЕНИЦИ ВО ДВОРНИ МЕСТА НА КОЛЕКТИВНИ И ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ

Член 86
(1) На подрачјето на градот Скопје се забранува чување, терање, напасување и хранење на животни и живина.
(2) Одредбата од ставот (1) на овој член не се однесува на кучиња и мачки што се чуваат како домашни миленици или се бездомни, како и на животните чувани во зоолошки градини.
(3) По исклучок од одредбата од став (1) на овој член, општините во градот Скопје можат, со свој акт, да определат делови од своето подрачје (населби со објекти за индивидуално домување или надвор од урбаниот дел), во кои можат да се чуваат одредени видови на животни и живина (копитари, чапункари, зајци, гулаби, пчели, риби и сл.), како и да ги определат условите за нивно чување.

Член 87
(1) Домашните миленици мора да се чуваат на начин да не го попречуваат утврдениот куќен ред и мирот и сигурноста на граѓаните.
(2) Кучиња и мачки, како домашни миленици, можат да се чуваат во стан, во колективен или во индивидуален станбен објект. Се забранува чување и држење на куче или мачка на балкон, тераса или лоѓија што припаѓаат на станот, без непосредно присуство и надзор на нивниот сопственик.
(3) Домашните миленици можат транзитно да ги користат заедничките простории (лифт, скали, ходници) само доколку се на поводник и под непосреден надзор на нивниот сопственик. Домашен миленик може да се внесе во лифт само доколку истиот е празен.
(4) По исклучок, во колективна станбена зграда, домашните миленици можат да се држат и чуваат во заеднички простории (перални, простории за сужење на алишта, простории за сместување на опрема за тековно одржување на зградата и сл.), само по претхода согласност на сопствениците на становите и посебните делови на зградата, согласно прописите за домување.

(5) За чување и хранење на домашни миленици и животни скитници во заеднички двор на колективен станбен објект, сопствениците на домашни миленици, односно лицата што ја презеле грижата за нивно чување и хранење, мора да имаат писмена согласност на мнозинството сопственици и корисници на дворот, односно соодветна одлука на заедницата на сопственици на посебни делови на зградата, во согласност со прописите за домување.

(6) Сопствениците на домашни миленици, односно лицата што ја презеле грижата за чување и хранење на бездомни кучиња и мачки во заеднички двор на колективен станбен објект се должни да го запазуваат стандардот за одржување на чистотата, да го отстрануваат фецесот од дворната површина и да се грижат за почитување на прописите за јавниот ред и мир и за домување.


Член 88

(1) Куче кое се чува во двор, се чува во посебен објект. Објектот за чување на куче мора да биде оддалечен најмалку 3 метри од најблискиот станбен или дело-вен објект на соседната парцела и од регулационата линија на јавната површина.

(2) Ако кучето се чува во двор, дворот мора да биде ограден и на видливо место да има поставено табла со цртеж и натпис со кој се предупредува на присуство на кучето, а на влезот во дворот мора да има звоно.


Член 89

Во поглед на условите што се однесуваат на живеалиштата, објектите и опрема-та, како и на хранењето и негата на животните, живината и домашните миленици, регистрирањето на домашните миленици и нивните сопственици, обврската домашните миленици да бидат обележани (со вграден микро чип) заради идентификација, како и вакцинирани и дехелметизирани, важат законите и другите прописи од областа на благосостојбата на животните и ветеринарството.

Член 90

(1) Доколку сопствениците на домашните миленици не се придржуваат на одредбите од оваа одлука, домашните миленици ќе се третираат како животни скитници и према нив ќе се примени постапката за заловување.

(2) Градот Скопје презема мерки за заловување (собирање) на кучиња скитници или нерегистрирани кучиња и нивно сместување во соодветни објекти – прифатилишта. Во прифатилиштата се обезбедува елементарна заштита на животните од непогодни временски услови и редовно хранење и напојување, здравствено третирање и нега, лабараториска анализа, стерилизирање, вакцинирање, дехелминизирање, обележување на здравите кучиња, нивно чување до посвојување или, по исцрпување на сите можности за посвојување, нивно враќање во реонот од каде што се заловени, додека болните и агресивни кучиња кои можат да претставуваат сериозна опасност за здравјето на животните или луѓето, ќе бидат убиени со средства на хумана еутаназија.


VII. НАЧИН ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЧИСТОТА ВО ДВОРНИ МЕСТА, МЕСТА НА
КОЛЕКТИВНИ И ИНДИВИДУАЛНИ СТАНБЕНИ ОБЈЕКТИ


Член 91

(1) Дворните места на колективни и индивидуални станбени објекти, како и местата / површините што се наоѓаат внатре или меѓу станбен или деловен блок или меѓу објекти мораат да се одржуваат во уредна и чиста состојба.

(2) За уредност и одржување на чистотата на местата од ставот (1) на овој член се грижи сопственикот односно корисникот на дворот, односно сите сопственици и корисници на заедничкиот двор или места.

(3) Во дворните места се забранува оставање, складирањеодносно собирање на каква било амбалажа, кабасти предмети од домаќинството, градежен и друг отпад и какви било други предмети што предизвикуваат нагрдување на изгледот и неуредност на просторот.

(4) Во дворните места што се со поглед кон улица или плоштад, не е дозволено:

(5) Лицата од став (2) на овој член се должни редовно да ја чистат површината, да ја косат тревата, кастрат живата ограда и другите растенија, да не дозволат растенијата да ја оштетуваат или валкаат јавната површина, објектите и инсталациите, да го отстрануваат плевелот, да ги одржуваат бетонските површини, пристапните патеки, скалилата, површините за паркирање, да го отстрануваат градежниот и друг вид отпад и да преземаат други активности со цел овие површини да бидат уредни.

(6) Доколку местата од ставот (1) на овој член не се одржуваат уредно и чисто, во согласност со одредбите од овој член, комуналните инспектори на Град Скопје ќе им наложат на лицата од ставот (2) на овој член, во определен рок, да ги отстранат недостатоците утврдени на записник.

(7) Доколку лицата од ставот (2) на овој член, во определениот рок, не постапат според налозите на комуналните инспектори на Град Скопје, утврдените недостатоци ќе ги отстрани соодветно јавно претпријатие или овластен субјект од Градот, на трошок на лицата од ставот (2) на овој член.


Член 92

За непочитување на одредбата од ставот (3) на член 91 на оваа одлука, на сопствениците/корисниците на местата од ставот (1) на член 91 на оваа одлука, комуналниот инспектор на Град Скопје или комуналниот редар ќе им изрече глоба согласно Законот за комуналните дејности.


VIII. НАЧИНОТ НА ОДРЖУВАЊЕ И ЧИСТЕЊЕ НА ОДВОДНИ ОТВОРЕНИ КАНАЛИ И РЕЧНИ КОРИТА

Член 93

(1) Во отворени одводни канали, на уреденото корито и во водите на реката Вардар се забранува: (2) Забранетите дејствија мора да бидат означени на табли поставени на соодветно место.

Член 94

Градот Скопје се грижи за одржување и чистење на отворени одводни канали и на уреденото корито на реката Вардар (во урбаниот дел на градот Скопје) преку соодветни програми.

Член 95

Одржувањето и чистењето на отворени одводни канали и на уреденото корито на реката Вардар, како и поставувањето на табли од став (2) на член 93 го врши јавно претпријатие или овластен субјект.

IX. ДЕЗИНСЕКЦИЈА


Член 96

Градот Скопје, преку програма што ја донесува Советот на Град Скопје, обезбедува аерозапрашување (аеросолна дезинсекција) заради уништување на штетни инсекти (муви, комарци и сл.) и терестична дезинсекција за уништување на инсекти кои не можат да се уништат со аерозапрашување.

Член 97

Дезинсекција се спроведува три до пет пати годишно и тоа во периодот мај –септември, согласно програмата од член 96 на оваа одлука или по барање на заинтересирани субјекти, а во согласност со пропишани стандарди и нормативи.

Член 98

Целта на дезинсекцијата е зачувување на здравјето на граѓаните, отстранување на изворите на заразни заболувања и намалување на можноста за пренесување на зарази.

Член 99

Дезинсекцијата ја врши овластен субјект, определен од Градот Скопје, врз основа на договор, во кој поблиску се утврдува постапката и начинот на вршење, периодот на вршење на активностите, потребните средства, како и други меѓусебни права и обврски на Градот Скопје и овластениот субјект.

Член 100

Градоначалникот на Град Скопје, преку средствата за јавно информирање, навре-мено ја известува јавноста за времето и начинот на спроведувањето на аерозапрашувањето, дезинсекцијата и за мерките за заштита што треба да ги преземат граѓаните.

X. МЕРКИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ОДЛУКАТA


Член 101

(1) Инспекциски надзор над јавните претпријатија за вршење на комунални дејности основани од Градот Скопје и овластените субјекти на кои градот Скопје им доверил вршење на соодветни комунални дејности согласно со закон, како и над примената на одредбите од оваа одлука, вршат комунални инспектори на Град Скопје.

(2) Спроведувањето на одредени одредби на оваа одлука во кои се утврдени забрани или обврски за преземање на активности или за воздржување од нивно превземање, комуналните инспектори на Градот Скопје ќе го обезбедуваат преку соработка и содејство со органи на државната управа или на општините во градот Скопје или со овластени лица во овие органи (униформирани полициски службеници, овластени инспектори за домување во општините во градот Скопје, инспектори при Државниот комунален инспекторат, комунални инспектори во општините во градот Скопје, овластени инспектори за животна средина, државни инспектори за животна средина и др.) кои согласно закон и друг пропис се надлежни за постапување по соодветната материја.


Член 102
Комуналниот инспектор на Град Скопје има право и должност да:

- ја следи примената на оваа одлука и прописите и актите донесени врз основа на оваа одлука;
- ги опоменува правните и физичките лица за однесување што не е во согласност со закон и со оваа одлука и да бара од нив преземање на соодветни мерки;
- нареди извршување на работите, ако утврди дека тие не се извршуваат, односно неправилно или непотполно се извршуваат;
- забрани вршење на работи без одобрение на надлежен орган, односно спротивно на тоа одобрение;
- нареди отстранување на објекти, уреди и опрема, поставени спротивно на урбанистичко-техничката документација;
- ги извести надлежните органи или овластените лица и да побара нивно постапување и интервенција во случаи од ставот (2) на член 101 на оваа одлука;
- покрене постапка пред надлежен суд и
- презема и други дејствија и мерки за кои е овластен.

Член 103

(1) Во вршењето на инспекцискиот надзор, комуналниот инспектор на Град Скопје ги следи и утврдува состојбите и презема мерки, при што е должен да состави записник и да го достави на субјектот на кого се однесува инспекцијата.

(2) Врз основа на записникот од ставот (1) на овој член комуналниот инспектор на Град Скопје донесува решение со кое го определува начинот и рокот на отстранување на недостатокот.
(3) Доколку субјектот од ставот (1) на овој член сам не го отстрани недостатокот, комуналниот инспектор на Град Скопје ќе донесе заклучок за дозвола за извршување, при што трошоците паѓаат на товар на субјектот.

Член 104

(10 За постапување спротивно на одредбите на оваа одлука, комуналниот инспектор на Град Скопје ќе му изрече на сторителот глоба согласно закон.

(2) За постапување спротивно на одредбите на оваа одлука, на сторителот – физичко лице глоба согласно Законот за комунални дејности може да му изрече и комуналниот редар.

(3) Сторителот, покрај глобата, е должен да ги плати трошоците предвидени со одлуката, како и надомест на штета.


XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ


Член 105

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за комунален ред во градот Скопје (“Службен гласник на Град Скопје” бр. 6/98, 16/01, 7/03 и 12/03).

Член 106

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Град Скопје“.

Број 07– 4689/1
7 јули 2014 година
С к о п ј е
СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
м-р Ирена Мишева, с.р

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 5/02) dhe në lidhje me nenin 12 paragrafi (2) i Ligjit për veprimtari komunale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 95/12), Këshilli i Qytetit të Shkupit, në seancën e njëzeteshtatë, të mbajtur më 7 korrik 2014, solliVENDIM
për rendin komunal në qytetin e Shkupit


Neni 1
(1) Me këtë vendim përcaktohet rendi komunal në qytetin e Shkupit, në suaza të kompetencave, përkatësisht aktiviteteve punuese me interes publik me rëndësi lokale të qytetit të Shkupit, në veçanti për:
(2) Me këtë vendim nuk rregullohen çështje të rendit komunal, përkatësisht raportet e veprimtarive komunale që rregullohen me ligje të posaçme dhe me dispozita të tjera të Qytetit të Shkupit.

Neni 2
Nocionet e shfrytëzuara në këtë vendim, kanë kuptimin vijues:
1. Sipërfaqe publike janë sipërfaqe në përdorim të përgjithshëm sipas përdorimit të tyre janë: 2. Objektet janë ndërtime të përcaktuara për banim, ushtrim të veprimtarisë, për akomodim dhe ruajtje të prodhimeve, aparateve dhe sendeve të ndryshme të veprimtarive prodhuese dhe shërbyese.
3. Nocionet objekte të infrastrukturës komunale dhe pajisje urbane kanë kuptimin e përcaktuar në Ligjin për veprimtaritë komunale.
Neni 3
Veprimtaritë komunale, realizohen në bazë të planeve dhe programeve zhvillimore, në pajtim me Ligjin për veprimtaritë komunale ose me ligj të posaçëm me të cilin përcaktohet veprimtaria e caktuar komunale, si dhe dispozitat e miratuara nga ana e Qytetit të Shkupit.

Neni 4
(1) Veprimtaritë komunale i kryejnë ndërmarrjet publike të Qytetit të Shkupit (në tekstin e mëtutjeshëm: ndërmarrja publike) ose persona fizik dhe juridik të cilët posedojnë leje për realizim të veprimtarisë përkatëse, në pajtim me kushtet e përcaktuara në ligjin e posaçëm me të cilin rregullohet një veprimtari e caktuar komunale ose në bazë të akteve të posaçme të Këshillit të Qytetit të Shkupit (në tekstin e mëtutjeshëm: subjekti i autorizuar).
(2) Të drejtat e ndërsjella, obligimet dhe përgjegjësitë e Qytetit të Shkupit dhe të subjektit të autorizuar, të cilit i është dhënë leje, përcaktohen me kontratë.


II. RREGULLIMI VENDBANIMEVE
Neni 5
(1) Vendbanimet në territorin e Qytetit të Shkupit duhet të jenë të rregulluara.
(2) Me nocionin rregullim të vendbanimeve, në kuptimin e këtij vendimi, nënkuptohet rregullimi i: në atë mënyrë që pamja dhe vendosja të ndikojnë për përmirësimin e pamjes së përgjithshme dhe rregullsisë së vendbanimit.


1. Pjesë të jashtme të objekteve
Neni 6
(1) Pjesë të jashtme të objekteve, në kuptim të këtij vendimi përfshihen: fasada dhe të gjitha elementet e fasadës, tarraca, ollukë, ballkon, dritare, dyer të hyrjes, vitrina ekspozimi dhe hapje të tjera të objekteve, streha, çati, oxhaqe dhe elemente të tjera të çative, si dhe elemente të tjera të jashtme të objekteve.

(2) Pjesët e jashtme të objekteve duhet të mirëmbahen në mënyrë të jetë të rregulluara dhe pastra.
(3) Ndalohet që pjesët e jashtme të objekteve të dëmtohen, në të njëjtit të shkruhet ose vizatohen porosi dhe të ngjashme, të njollosen, ngjiten me pllakate dhe të ngjashme ose në ndonjë mënyrë tjetër të shëmtohen.
(4) Ndalohet vendosja e pajisjeve për tharjen e rrobave, varja (shtrirja) e rrobave, dyshekëve, perdeve , qilimave dhe të ngjashme ose ekspozimi i sendeve të tjera mbi ose përmes pjesëve të jashtme të objekteve, në gardhet dhe oborret e objekteve që janë me pamje nga rruga ose sheshi .
(5) Ndalohet realizimi i çfarëdo lloji të aktiviteteve punuese dhe intervenimeve në pjesët e jashtme të objekteve pa leje të organit kompetent në pajtim me rregulloret për ndërtim, dhe për objektin për të cilin janë përcaktuar vlerat monumentale apo të ambientit ose për objektet që gjenden në zonë të mbrojtur si një tërësi monumentale dhe pa pëlqimin e institucionit kompetent për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore .
(6) Kujdesi për mirëmbajtjen, përdorimin e rregullt dhe mbrojtjen e pjesëve të jashtme të objektit është përgjegjësi e pronarit apo shfrytëzuesit të objektit, përkatësisht përgjegjësi e pronarëve dhe shfrytëzuesve të pjesëve të veçanta të objektit, në pajtim me rregullat e banimit.


Fasada
Neni 7
(1) Fasada nuk guxon të dëmtohet dhe duhet të mirëmbahet e pastër dhe e rregullt
(2) Fasada dhe kallkani i objektit mund të stoliset me mural, mozaik, pikturë vizatim, vitrazh dhe të ngjashme, në pajtim me dokumentacionin e lejuar teknik.
Neni 8
(1) Në fasadat e objekteve për të cilat është dhënë leje për përdorim, mund të vendosen pano informative dhe reklamuese, me kushte, mënyrë dhe procedurë në pajtim me dispozitat e Ligjit për ndërtim, Ligjit për banim dhe dispozitat e Qytetit për vendosje të panove të tilla.
(2) Për panotë e vendosura reklamuese dhe informative, nga paragrafi (1) i këtij vendimi, paguhet taksë komunale në bazë të Vendimit të Këshillit të Qytetit të Shkupit.
(3) Në pjesët tjera të jashtme të objekteve nga neni 6, paragrafi (1) i këtij vendimi, nuk lejohet vendosja e panove reklamuese dhe informative, me përjashtim të etiketimit jo-komercial ose reklamimit të firmës pronësore apo produktit të saj, përkatësisht shërbimit të firmës, në përputhje me paragrafin (1) të këtij neni.
(4) Panotë reklamuese mund të jenë të ndriçuara.
(5) Panotë reklamuese dhe informuese, sipas përmbajtjes, mesazhit dhe porosisë nuk duhet të shkelin moralin njerëzorë dhe sipas formës së tyre, madhësisë, materialit dhe ngjyrës duhet të përshtaten në mjedisin ekzistues dhe nuk duhet të rrezikojë sigurinë e trafikut dhe sigurinë e përgjithshme.


Dritare, ballkone, tarraca, qilarë
Neni 9
(1) Në dritare, ballkone, tarraca, qilarë, gardhe dhe pjesë të tjera të ngjashme të objekteve, mund të vendosen dhe të ruhen në enë përkatëse për lulet dhe bimë dekorative, në mënyrë që nuk do të dëmtojnë objektin dhe pjesët e tij të posaçme dhe të mos rrezikojnë sigurinë e qytetarëve dhe mjedisit, si dhe sigurinë e trafikut.


Vitrina ekspozimi
Neni 10
(1) Dritaret e hapësirave afariste në objektet dhe vitrinat që shërbejnë për prezantimin e mallrave duhet të jenë teknikisht dhe estetikisht të formuara dhe të harmonizuara pamjen e objektit, me ndriçim përkatës, dhe të aranzhohen dhe mirëmbahen në gjendje të rregullt e të pastër.
(2) Dritaret e hapësirave afariste dhe vitrinat në katin përdhes të objekteve që janë me pamje përball me rrugën, duhet të ndriçohen gjatë kohëzgjatjes së ndriçimit publik.
(3) Ndalohet shkrimi i porosive të ndaluara dhe reklamave në dritaret e objekteve afariste, me përjashtim të kumtojnë njoftime të kohëpaskohshme në lidhje me zvogëlimin e çmimeve ose kur reklamohet firma pronësore ose produktet apo shërbimet e saja.
(4) Nëse hapësira afariste nuk shfrytëzohet, edhe gjatë kohës kur brenda saj realizohen aktivitete punuese lidhur me rinovime etj., dritarja e ekspozimit ose vitrinat duhet të mbulohen me materiale të patejdukshme ose në mënyrë tjetër, që të pamundësohet pamja në brendinë e tij.
(5) Në dritaren e ekspozimit, nuk duhet të vendoset ambalazhi ose të vendosen mallra.
(6) Ndalohet ekspozimi i mallrave jashtë dritares për ekspozime, përkatësisht hapësirës afariste (në derën hyrëse, në dritare, korniza të dritares për ekspozime etj.) pa leje për veprimtari para, përkatësisht jashtë lokaleve afariste, të dhënë Kryetari i Qytetit të Shkupit


Pajisje
Neni 11
(1) Kondicionerët e ajrit dhe pajisjet solare, pajisjet për video mbikëqyrje dhe pajisje të ngjashme mund të vendosen në mënyrë të dukshme në pjesën e jashtme të objektit, në vende të parapara për këtë qëllim, në pajtim me dokumentacionit teknik për objektin.
(2) Për realizim të aktiviteteve punuese për vendosjen e pajisjeve nga paragrafi (1) i këtij neni, në pjesën e jashtme të objektit të cilit janë përcaktuar vlerat monumente ose vlerat e ambientit, ose për objektet e vendosura në zonën e mbrojtur dhe të përcaktuar si tërësi monumentale, kushtet dhe pëlqimin e jep institucioni për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.
(3) Pajisjet e përmendura në paragrafin (1) të këtij neni, vendosen në mënyrë që nuk shëmton dhe nuk shkakton dëmtime të objektit ose të objektit në fqinjësi dhe me të cilin nuk rrezikohet sigurinë e trafikut dhe e qarkullimit të sigurt të këmbësorëve.
(4) Kondicioneri vendoset në atë mënyrë që parandalon derdhjen e lëngut nga pajisja në pjesët e jashtme të objektit ose në objektin e afërt si dhe derdhjen e drejtpërdrejtë në sipërfaqe publike.

Ndriçimi
Neni 12
(1) Ndriçim i fasadës me një numër të madh të trupave ndriçuese mund të realizohet në pajtim me dokumentacionin e lejuar teknik.
(2) Për realizimin e punëve sipas paragrafit (1) të këtij neni, në pjesën e jashtme të objektit të cilit i janë përcaktuar vlerat monumentale ose të ambientit ose për objektet që gjenden në zonat e mbrojtura si tërësi monumentale, pëlqimi jepet nga institucioni kompetent për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.

Flamuj
Neni 13
Në objektet mund të vendosen flamuj, me kushte dhe në mënyrë të përcaktuar me ligjin ose me dispozitat tjera të miratuara në bazë ligjore.

Tenda
Neni 14
(1) Mbi hapjet (pjesët e hapura) në pjesën e jashtme të objektit, në sipërfaqet publike, kopshte të restoranteve si dhe në plazhe, mund të vendosen tenda dhe ombrella, në pajtim me kushtet e përcaktuara me dispozita të veçanta të Qytetit.
(2) Tendat dhe ombrellat duhet të mirëmbahen në gjendje të rregullt dhe të pastër.
(3) Tendat, përkatësisht ombrellat nuk duhet të përmbajnë mesazhe reklamuese. Nëse tenda përkatësisht ombrella përmban mesazhe reklamuese, pronari i saj / shfrytëzuesi është i detyruar që të paguaj taksën komunale.


Vendkalime
Neni 15
(1) Vendkalimet dhe hapësira para hyrjes në objektet duhet të jenë të lira, tërësisht të kalueshme, të rregulluara dhe të pastra.
(2) Në vendkalimet dhe në hapësirën para hyrjeve, nuk lejohet parkimi i automjeteve dhe lënie e sendeve të ndryshme ose të materialeve ndërtimore.
(3) Vendkalimet dhe hapësira para hyrjeve në objektet, duhet të jenë të ndriçuara për kohëzgjatjen e ndriçimit publik.

2. Oborre dhe trualli ndërtimorë i pa ndërtuar
Neni 16
(1) Oborri, në kuptim të këtij vendimi, është pjesa e mbetur e parcelës ndërtimore mbi të cilën është ndërtuar objekti, i rrethuar ose i pa rrethuar, brenda të cilit mund të ketë kopsht, korsi të qasjes, shkallë, zona parkimi për pronarët e automjeteve, përkatësisht shfrytëzuesit e objektit dhe elemente dhe përmbajtje të tjera të ngjashme.
(2) Oborret dhe trualli ndërtimorë i pa ndërtuar si dhe vendet / sipërfaqet që shtrihen brenda ose mes bllokut të banimit ose bllokut afarist, ose në mes objekteve, duhet të mirëmbahen në gjendje të rregullt e të pastër.
(3) Në sipërfaqet e përmendura në paragrafin (2) të këtij neni, ndalohet hedhja, deponimi ose djegia e mbeturinave.
(4) Në oborre dhe në gardhe nuk lejohen vendosja e panove reklamuese dhe informative, me përjashtim të shënimeve jo-komerciale apo reklamave të biznesit pronësorë, produktin apo shërbimin që ofron biznesi pronësorë, pas marrjes paraprake të pëlqimit nga kryetari i Qytetit të Shkupit.
(5) Për mënyrën e mirëmbajtjes së sipërfaqeve nga paragrafi (2) të këtij neni, si dhe për pastërtinë e tyre, zbatohen dispozitat e neneve 91 dhe 92 të kreut “ VII . Mënyra e mirëmbajtjes së pastërtisë së oborreve, vendet e objekteve banesore të banimit kolektiv dhe individual " të këtij vendimi, si dhe dispozitat e pastërtisë publike, banimit, menaxhimit të mbeturinave dhe rregulloret përkatëse të Qytetit të Shkupit.

3. Gardhet
Neni 17
(1) Gardhet në sipërfaqet përreth objekteve ose truallit ndërtimorë të pa ndërtuar që janë me pamje nga rruga ose sheshi, në aspekt stilistik duhet të përshtaten me rrethin, nuk duhet të rrethohen me tela me gjemba ose të ngjashme dhe duhet të vendosen në mënyrë që të mos pengojnë trafikun dhe qarkullimin e lirë të kalimtarëve.
(2) Teli me gjemba, me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, mund të vendoset vetëm si plotësim i gardhit ekzistues, në lartësi mbi 190 cm.
(3) Pronari ose shfrytëzuesi është i obliguar që gardhin që është me pamje nga rruga ose sheshi, ta mirëmbaj dhe ti zëvendësoj pjesët e dëmtuara, gardhin prej bimëve stolisëse, rregullisht ta krasitë me qëllim që të mos e kaloj vijën rregulluese të sipërfaqet publike dhe të mos paraqesë rrezik për kalimtarët.

4. Gjelbërimi
Neni 18
Për gjelbërim, si element i rregullimit të vendbanimeve, kanë të bëjnë dispozitat e kreut “III. Rregullimi, mirëmbajtja, pastrimi dhe shfrytëzimi i parqeve, kopshteve zoologjike, sipërfaqeve të gjelbëruara dhe rekreative dhe të park pyjeve” dhe kapitulli “VII. Mënyra për mirëmbajtje të pastërtisë në oborret, vendet e objekteve të banimit kolektiv dhe individual” të këtij vendimi.

5. Sipërfaqet publike, sipërfaqet tjera, objektet e infrastrukturës komunale dhe të pajisjeve urbane
Neni 19
Në sipërfaqet publike, në sipërfaqet tjera, në objektet e infrastrukturës komunale dhe të pajisjeve urbane të vendosura në të njëjtit, si dhe në sipërfaqet e ngjashme, ndërtimet, pajisjet dhe instalimet si element i rregullimit të vendbanimeve, vlejnë dispozitat e kapitullit “IV. Mirëmbajtja dhe shfrytëzimi i sipërfaqeve publike” të këtij vendimi.

6. Stolisja e qytetit
Neni 20
(1) Qyteti i Shkupit kujdeset për stolisjen e qytetit me rastin e festave shtetërore dhe datave të tjera të rëndësishme, evenimenteve dhe manifestimeve dhe i siguron fondet e nevojshme përmes programeve të miratuara nga Këshilli i Qytetit të Shkupit.
(2) Stolisja realizohet me vendosjen e flamujve, trupave ndriçuese dhe elementeve tjera stolisëse të rastit.
(3) Stolisjen e realizon ndërmarrja publike ose subjekti i autorizuar.


III. RREGULLIMI, MIRËMBAJTJA, PASTRIMI DHE SHFRYTËZIMI I PARQEVE, KOPSHTEVE ZOOLOGJIKE, SIPËRFAQEVE TË GJELBËRUARA REKREATIVE DHE TË PARK PYJEVE


Sipërfaqet e gjelbëruara, parqet, park – pyjet
Neni 21
Në hapësirat e gjelbra publike të nenit 2, pika 1 alineja 2 të këtij vendimi, ngritët gjelbërimi që nënkupton barishtoret, lulishtet dhe të mbjellat tjera, gardhet e gjalla, kaçubat, drunjtë dhe aletë e drunjve.

Neni 22
Mirëmbajtja e gjelbërimit përfshin:
- kultivimi dhe përtëritja e gjelbërimit;
- mbrojtja e gjelbërimit nga dëmtimet, sëmundjet dhe dëmtuesit;
- rallimi i drunjve në park - pyjeve;
- pastrimi i sipërfaqeve të gjelbëruara;
- mirëmbajtja e objekteve, pajisjeve, instalimeve dhe të pajisjeve urbane që gjenden në sipërfaqeve të gjelbëruara dhe mbrojtja e tyre nga dëmtimet;
- mirëmbajtja dhe pastrimi i korsive në sipërfaqet e gjelbëruara.

Neni 23
(1) Aktivitetet punuese lidhur me mirëmbajtjen, mbrojtjen dhe shfrytëzimin e gjelbërimit dhe të hapësirave të gjelbra publike, i realizon ndërmarrja publike ose subjekti i autorizuar në përputhje me dispozitat, standardet dhe rregullat teknike që vlejnë për këtë veprimtari dhe në pajtim me programin vjetor për rregullim dhe mirëmbajtje të gjelbërimit dhe të hapësirave të gjelbra publike.
(2) Në programin nga paragrafi (1) të këtij neni, planifikohen sipërfaqet publike që duhet të gjelbërohen dhe përtërihen, llojet e gjelbërimit, vendosja dhe lloji i pajisjeve urbane si dhe aktivitetet tjera punuese lidhur me mirëmbajtjen si dhe shpenzimet për realizimin e këtyre aktiviteteve punuese dhe të burimeve të mjeteve.
(3) Programin nga paragrafi (1) i këtij neni e miraton dhe zbaton ndërmarrja publike ose subjekti i autorizuar, në bazë të planit zhvillimorë për realizimin e aktiviteteve që Këshilli i Qytetit të Shkupit e miraton për një periudhë tre vjeçare.
(4) Programi nga paragrafi (1) i këtij neni miratohet më vonë më 15 dhjetor të vitit në rrjedhë, për vitin e ardhshëm, pas miratimit paraprak nga Këshilli i Qytetit të Shkupit.

Neni 24
Sipërfaqet e gjelbëruara në hapësirat publike rreth objekteve publike, gjelbërimi i truallit mbi të cilin të drejtën e pronësisë ose të shfrytëzimit kanë ndërmarrjet dhe subjektet tjera ligjore, gjelbërimi në komplekset e banimit dhe në oborret e objekteve banesore kolektive dhe individuale që janë me pamje nga rruga ose sheshi, janë të obliguar që ta mirëmbajnë pronarët përkatësisht shfrytëzuesit e truallit në të cilin gjendet gjelbërimi.
Neni 25
(1) Në sipërfaqet e gjelbëruara publike nuk lejohet:
- Shkulje ilegale, prerje dhe krasitje të drunjve, shkurreve dhe gardhit të gjallë;
- çfarëdo dëmtimi të gjelbërimit (prerja e drunjve, shkelja dhe ulje në barë, këputje e luleve , shkulje e sipërfaqeve të lulishteve dhe të barojave etj.) ;
- degradimi i kushteve bimore (mënjanimi i dheut dhe zbulimi i rrënjëve, mbulimi i kërcejve, ndryshimi i nivelit të ujit, ndryshimi i strukturës dhe përbërjes së dheut etj.);
- mbledhja e frutave dhe luleve të pemëve;
- gërmimi dhe nxjerrja e dheut, gërmimi i kanaleve, gërmime të tjera dhe të ngjashme;
- ndezja e zjarrit dhe djegia e drunjve;
- Hedhja dhe lënia e mbeturinave jashtë zonave të përcaktuara për këtë qëllim;
- Shkarkim dhe lënia e mallrave, paketimeve, mbeturinave ndërtimore dhe materialeve për ngrohje dhe të ngjashme në ose përskaj gjelbërimit;
- Derdhja e ujërave të zeza dhe lëngjeve të tjera të cilat ndotin dhe dëmtojnë sipërfaqen e gjelbëruar;
- ruajtja dhe kullosja e bagëtisë dhe e pulave;
- në drunjtë të vendosen, varen ose mbështeten pano reklamuese, mbishkrime dhe ngjitja e pllakateve;
- vendosja, riparimi, zëvendësimi dhe zhvendosja e objekteve, pajisjeve, instalimeve, pajisjeve komunale, kioskave, panove reklamuese, mbishkrimeve, shenjave, shenjave orientuese, njoftime, etj., pa leje përkatëse;
- shkatërrimi dhe dëmtimi i objekteve, pajisjeve, instalimeve, pajisjeve komunale, panove reklamuese, mbishkrimeve, shenjave, shenja orientuese, kumtesave, etj.;
- kalimi, ndalesa, parkimi dhe lënia e çdo lloj automjeti dhe larja e tyre.

(2) Në hapësirën e park – pyllit dhe të peizazh karakteristik, përskaj aktiviteteve punuese nga paragrafi (1) të këtij neni nuk lejohet edhe:
- vrasja, persekutimi dhe shqetësimi i llojeve shtazore, shkatërrimi i formave zhvillimore të tyre (larva, vezë, këlyshë, foletë, shtretërit, etj.)
- ngritja e objekteve në kufijtë e territorit të mbrojtur të park pyllit Vodno, me përjashtim të objekteve të interesit publik që nuk cenojnë integritetin, përkatësisht pamjes së natyrshme të pyllit;
- kullosja e kafshëve, me përjashtim të territoreve të përcaktuara për këtë qëllim me planin urbanistik;
- përpunimi i truallit jashtë vendbanimeve, me çka do të shkaktohen dëme dhe do të cenohej tërësia e park – pyllit Vodno;
- shfrytëzimi i mjeteve kimike të dëmshme për zhvillimin e botës bimore dhe shtazore;
- eksploatimi i gurit, zhavorrit, rërës dhe dheut;
- shfrytëzimi i burimeve, me përjashtim të nevojave për territorin e mbrojtur;
- zëvendësimi i hijes permanente të drunjve dhe të bimëve (krasitja e kurorës ose kërcellit të drunjve, hijezimi i drunjve me ndërtime ose të ngjashme);
- vendosja e trupave të huaj në kërcejtë dhe degët (ndriçuese, bartës së kabllove, tabelave, ormanëve, antenave etj.) dhe
- eksploatime ekonomike të llojeve të drunjve.

Neni 26
(1) Shkulja, prerja dhe krasitja e drunjve, shkurreve dhe gardhit të gjallë, mund të realizohet me qëllim të mirëmbajtjes së rregullt ose të përtëritjes së tyre, nëse janë sulmuar nga insektet e dëmshme dhe nëse janë kapluar nga sëmundjet bimore, nëse janë të thara ose të dëmtuara nga fatkeqësitë klimaterike, nëse u pengojnë instalimeve mbitokësore dhe nëntokësore, kur shfaqet rreziku që të shkaktojnë dëme njerëzore dhe materiale, nëse pengojnë për shikueshmërinë dhe kalueshmërinë në rrugë, trotuare dhe në korsi, si dhe për shkak të ndërtimit të objekteve me leje të ndërtuara, në bazë të akteve të miratuara dhe të plotfuqishme drejtuese ose akteve gjyqësore, në bazë të akteve që i jep Kryetari i Qytetit të Shkupit.
(2) Me lejen e paragrafit (1) të këtij nen, përcaktohen kushtet dhe mënyra e realizimit të punëve, në pajtim me standardet dhe normativat përkatëse.
(3) Në park – pyllin dhe në peizazhin karakteristik, përskaj aktiviteteve nga paragrafi (1) të këtij neni, prerja e drunjve mund të realizohet edhe me qëllim të kultivimit të pyllit.
(4) Në rast të çrrënjosjes dhe prerjes së drunjve, shkurreve dhe të ngjashme, hapësira duhet të rregullohet në mënyrë përkatëse (duhet të realizohet përtëritja përkatësisht zëvendësimi i tyre).
Neni 27
Me qëllim të mbrojtjes së park – pyjeve, ndërmarrja publike ose subjekti i autorizuar, organizon rroje të posaçme të pyllit që punon në ndërrime.


Neni 28
Regjimi i qarkullimit të automjeteve në park – pyllin dhe në territoret e mbrojtura, vendosja e trameve mbrojtëse dhe dhënia e lejeve të qarkullimit në territoret e mbrojtura, rregullohet me aktin e Kryetarit të Qytetit të Shkupit.

Neni 29
(1) Gjatë ndërtimit të objekteve të parapara në planin urbanistik, realizuesi është i obliguar, sipas rregullit, të mbroj gjelbërimit ekzistues të ambientit rrethues, pajisjet, instalimet dhe pajisjet komunale dhe para se të filloj me ndërtimin, ti mbroj të njëjtit, përkatësisht, pas përfundimit të punëve ndërtimore, të kthej gjelbërimin dhe pajisjet komunale në gjendjen fillestare, sipas masave mbrojtëse të përcaktuara në lejen e nenit 26 të këtij vendimi.
(2) Para fillimit të aktiviteteve punuese, përfaqësuesit e autorizuar të realizuesit, të Qytetit të Shkupit dhe të ndërmarrjes publike ose të subjektit të autorizuar, do të përpilojnë procesverbal lidhur me gjendjen e gjelbërimit dhe të pajisjeve komunale.
(3) Para fitimit të lejes nga neni 26 i këtij vendimi, realizuesi është i detyruar që në llogari të Qytetit të Shkupit të deponoj mjete ose të dorëzoj garanci bankare për mbrojtje cilësore, përkatësisht për mbulesë të shpenzimeve për kthim të gjelbërimit dhe të pajisjeve komunale në gjendjen fillestare.
Neni 30
(1) Nëse me ndryshimin e planit urbanistik, ndryshohet edhe qëllimi i sipërfaqes së gjelbër tani më të formuar, përkatësisht nëse anulohet gjelbërimi tani më i ngritur, me planin urbanistik përcaktohet ndonjë sipërfaqe përkatëse e pa rregulluar dhe e njëjta përcaktohet për gjelbërim.
(2) Investitori që ndërton objekte investuese në sipërfaqen e gjelbër të ripërcaktuar publike, para fitimit të lejes për punët përgatitore, është i obliguar që në llogari të Qytetit të Shkupit, të deponoj mjete për rregullim të lokalitetit tjetër të pa rregulluar dhe të paraparë për tu gjelbëruar.
Neni 31
(1) Vendosja e rrjetit elektrik, të ujësjellësit, të fekaleve, atmosferik, të tele – komunikacionit, të ngrohjes, të gazit dhe të instalimeve të tjera në sipërfaqet e gjelbëruara publike, realizohet nën tokë, me lejen paraprakisht të marrë nga Kryetari i Qytetit të Shkupit.
(2) Me përjashtim, instalimet e reja mund të vendosen edhe mbi tokë, kur një gjë e tillë është e domosdoshme, për shkak të karakterit specifik të terrenit dhe me kusht që të njëjtit të mos pengojnë zhvillimin e normalizuar të gjelbërimit dhe të mos cenojnë pamjen estetike dhe shfrytëzimin e normalizuar të sipërfaqeve të gjelbëruara.
Neni 32
(1) Sipërfaqet e gjelbëruara publike, përkohësisht mund të shfrytëzohen edhe për mirëmbajtje të manifestimeve sportive, kulturore dhe të manifestimeve të tjera, me lejen paraprake të marrë nga Kryetari i Qytetit të Shkupit.
(2) Organizatori – kërkuesi i lejes për shfrytëzim të sipërfaqes së gjelbëruar publike, është i detyruar me kërkesën të dorëzoj edhe pëlqimin dhe dëshminë për rregullimin e obligimeve për pagesë të[ taksës komunale, të pastrimit dhe të sjelljes së sipërfaqes së gjelbëruar në gjendjen fillestare (mjete të siguruara dhe të deponuara për këtë qëllim ose kontratë e lidhur me ndërmarrjen publike ose me ndonjë subjekt tjetër të autorizuar,ose dokument për lirimin e këtij obligimi).
Neni 33
(1) Në sipërfaqet e gjelbëruara publike, me përjashtim, përkohësisht (gjatë kohëzgjatjes së ngjarjeve nga neni 32 i këtij vendimi), të vendosen aparate të lëvizshme dhe pajisje tjera (frigoriferë për akullore, automate dhe tryeza për shitjen e pijeve, cigare etj.), vetëm me leje paraprake të marrë nga Kryetari i Qytetit të Shkupit, të dhënë sipas elaboratit të lejuar.
(2) Leja nga paragrafi (1) të këtij neni përfshin: emërtimin, përkatësisht emrin dhe mbiemrin e shfrytëzuesit të mikro -lokalitetit; shënimin e mikro lokalitetit; llojin e pajisjes, përkatësisht aparatit që vendoset; lartësinë e çmimit që shfrytëzuesi duhet ta paguaj për mirëmbajtje të sipërfaqes, në pajtim me çmimoren e përcaktuar; taksës komunale, kohëzgjatjes së lejes etj.

Neni 34
(1) Lartësia e mjeteve të theksuara në nenin 29 paragrafi (3), 30 paragrafi (2) dhe neni 32 paragrafi (2) të këtij neni, sipas standardeve ekzistuese për ngritje të gjelbërimit për m2, e përcakton me këtë akt, ndërmarrja ose subjekti i autorizuar, në pajtim me Qytetin e Shkupit.
(2) Mjetet e paragrafit (1) të këtij neni, duhet të shfrytëzohen për qëllimin për të cilin janë paguar.

Neni 35
(1) Nëse në gjelbërimin e dhe në sipërfaqen e gjelbëruar publike, haset bagëti dhe shpezë, pa prezencë të pronarit, ndërmarrja publike ose subjekti i autorizuar, me urdhëresë të inspektorit komunal të Qytetit të Shkupit, do të mënjanoj bagëtinë përkatësisht shpezët, prej sipërfaqes së gjelbëruar publike, do ti akomodojë në një hapësirë të siguruar në mënyrë të veçantë dhe do ti ruaj (furnizim i rregullt me ushqim dhe ujë, trajtim shëndetësorë dhe përkujdesje) deri në 15 ditë, kurse pronari është i detyruar që ti kompensoj shpenzimet për kapjen dhe ruajtjen e bagëtisë, përkatësisht shpezëve.
(2) Gjatë pranim – dorëzimit të bagëtisë, përkatësisht të shpezëve, pronari i tyre, përkatësisht shfrytëzuesi është i detyruar që të dorëzoj dëshmi për identitetin e tij, si dhe dëshmi / deklaratë për të drejtën mbi bagëtinë përkatësisht për shpezët.
(3) Pranim – dorëzimi, realizohet pas pagesës së shpenzimeve për mënjanim, transportim dhe ruajtje të bagëtisë, përkatësisht shpezëve, përkatësisht me dorëzimin e dokumentit për shpenzimet e paguara.
Neni 36
(1) Nëse pronari, përkatësisht shfrytëzuesi i bagëtisë, përkatësisht shpezëve është person i panjohur ose nëse bagëtia, përkatësisht shpezët nuk merren prapa pas skadimit të afatit të përcaktuar me paragrafin (1) të nenit 35 të këtij vendimi, Qyteti i Shkupit do ti kompensoj ndërmarrjes publike ose subjektit të autorizuar, për shpenzimet e shkaktuara për mënjanim, transportim dhe ruajtje të bagëtisë, përkatësisht shpezëve.
(2) Pas skadimit të afatit të përcaktuar me paragrafin (1) të nenit 35 të këtij vendimi, Qyteti i Shkupit, do t’ia besoj ruajtjen dhe shfrytëzimin e bagëtisë, përkatësisht shpezëve, personit të interesuar juridik ose fizik, me kushte dhe në mënyrë të përcaktuar me kontratë. Pronari, përkatësisht shfrytëzuesi i bagëtisë, përkatësisht shpezëve, mund ta rikthej sërish bagëtinë përkatësisht shpezët, nga ky subjekt, pas pagesës së shpenzimeve të shkaktuara për ruajtje nga ana e tij, si dhe shpenzimet nga paragrafi (1) i këtij neni.
Neni 37
(1) Organi i menaxhimit të ndërmarrjes publike, me këtë akt, i përcakton shpenzimet nga neni 35 i këtij vendimi.
(2) Pajtimin për aktin e paragrafit 1 të këtij neni e jep Këshilli i Qytetit të Shkupit.
(3) Kur mënjanimin e realizon subjekti i autorizuar, shpenzimet nga neni 35 i këtij vendimi, përcaktohen me kontratë në mes Qytetit të Shkupit dhe subjekti i autorizuar, në pajtim me ligjin.

(4) Pronari, përkatësisht shfrytëzuesi i bagëtisë, përkatësisht shpezëve është i detyruar që përskaj shpenzimeve për mënjanimin e tyre, transportimin dhe ruajtjen e tyre, të paguaj edhe kompensim për dëmet që bagëtia, përkatësisht shpezët e kanë shkaktuar mbi gjelbërimin dhe sipërfaqen e gjelbëruar publike, sipas çmimores të cilën e përcakton ndërmarrja publike ose subjekti i autorizuar në pajtim me Qytetin.

Kopshtet zoologjike

Neni 38
(1) Rregullimi, mirëmbajtja, pastrimi dhe shfrytëzimi i kopshteve zoologjike, duhet të realizohet në pajtim me dispozitat nga fusha e mirëqenies së kafshëve dhe shëndetësisë veterinere dhe të pastërtisë publike, në mënyrë që të evitohet ndikimi i dëmshëm i faktorëve të jashtëm mbi ambientin jetësorë (zhurma, vibracionet, ndotja atmosferike, papastërtia etj.).
(2) Mirëmbajtja e pastërtisë në sipërfaqet e kopshtit zoologjik dhe higjiena e habitateve të kafshëve, duhet të realizohet në mënyrë përmes së cilës do të kufizohet rreziku nga shfaqja e sëmundjeve ose lëndimeve traumatike të kafshëve, si dhe do të sigurohen kushtet përkatëse për ndjenjën e vizitës së këndshme dhe të sigurt të vizitorëve.
Neni 39
Për rregullimin, mirëmbajtjen, pastërtisë dhe shfrytëzimit të kopshteve zoologjike, kujdeset institucioni.

Sipërfaqet ujore dhe rekreative
Neni 40
Sipërfaqet ujore dhe rekreative në territorin e qytetit të Shkupit (pishina dhe liqene, në suaza të sipërfaqeve ekzistuese rekreative – sportive, si dhe në liqenet dhe kanalet e Parkut të qytetit) duhet të mirëmbahen në gjendje të rregullt dhe funksionale.

Neni 41
Mirëmbajtja e sipërfaqeve ujore dhe rekreative, në gjendje funksionale, nënkupton:
- mënjanim i shtresimeve dhe papastërtisë nga sipërfaqet ujore dhe brezit të saj bregorë;
- të rregullohen korsitë e rregulluara për këmbësorët deri te liqeni;
- në sipërfaqet përskaj pishinës, përkatësisht liqenit të sigurohet hapësirë e rregulluar për pushim dhe rekreacion;
- kabinat dhe objektet tjera, të jenë në gjendje të rregullt dhe të mund të shfrytëzohen sipas qëllimit dhe numri i tyre të jetë përkatës me kapacitetin;
- dushet të jenë në gjendje të rregullt dhe funksionale;
- nyjat sanitare të jenë në gjendje funksionale dhe numri i tyre të jetë përkatësish me kapacitetin e pishinës, përkatësisht liqenit;
- të vendosen shporta për mbeturina dhe të rregullohet zbrazja e tyre;
- gjatë periudhës së sezonit për larje dhe nor, të organizohet shërbimi për shpëtim dhe për ofrim të ndihmës së parë;
- të sigurohet lidhja e telefonisë.

Neni 42
(1) Për mirëmbajtje të rendit në hapësirën përskaj pishinës, përkatësisht brezit përskaj bregut të liqenit, kujdeset ndërmarrja publike ose subjekti i autorizuar.

(2) Mënyra e punës dhe mirëmbajtjes së rendit në pishinën, përkatësisht liqenit, prej së afërmi rregullohet me aktin e ndërmarrjes publike ose subjektit të autorizuar.

(3) Në pajtim me aktin e paragrafit (2) të këtij neni, jep Këshilli i Qytetit të Shkupit.

(4) Dispozitat e aktit të paragrafit (2) të këtij neni, theksohet në vend të dukshëm, në hapësirën e pishinës, përkatësisht liqenit, para fillimit të sezonit dhe gjatë sezonit, kurse shfrytëzuesit janë të detyruar që ti respektojnë.Neni 43
Ndërmarrja publike ose subjekti i autorizuar i cili mirëmban dhe shfrytëzon pishinat dhe liqenet, është i obliguar që vazhdimisht ta kontrolloj rregullsinë kimike dhe bakteriologjike të ujit dhe për këtë ta njofton opinionin.

Neni 44
Në bazë të kontrollimit të rregullsisë teknike dhe higjienike të pishinës, përkatësisht liqenit dhe rregullsinë kimike dhe bakteriologjike të ujit, Kryetari i Qytetit të Shkupit, me aktvendim përcakton se vallë janë plotësuar kushtet për fillimin e sezonit për larje dhe not.


IV. MIRËMBAJTJA DHE SHFRYTËZIMI I SIPËRFAQEVE PUBLIKE


Neni 45
(1) Sipërfaqet publike nga neni 2 i këtij vendimi, mirëmbahen dhe shfrytëzohen në pajtim me qëllimin e tyre.
Neni 46
(1) Sipërfaqet publike duhet të mirëmbahen në gjendje të rregullt dhe të pastër, që nënkupton:
- mirëmbajtjen e pastërtisë publike,
- mirëmbajtjen e gjelbërimit,
- riparim të pjesëve të dëmtuara,
- mënjanim të mbeturinave ndërtimore dhe mbeturinave të tjera,
- mënjanim të mbeturinave të vajrave dhe rrëshirave, parafinës dhe çamçakëzëve nga trotuaret, sheshet dhe korsitë për këmbësorët,
- marrja e aktiviteteve tjera punuese si dhe mbajtja e aktiviteteve me qëllim që sipërfaqja të jetë në gjendje të rregullt.
(2) Për sigurimin e gjendjes së pastër dhe të rregullt të sipërfaqeve të ndërtuara publike, kujdesen ndërmarrjet publike ose personat fizik dhe juridik, të autorizuar me dispozita të veçanta të Qytetit, në pajtim me ligjin.
(3) Për gjendjen e rregullt të truallit të pa ndërtuar ndërtimore, të përcaktuar për rregullim ose ndërtim të objekteve publike ose sipërfaqeve publike, është i detyruar që të kujdeset pronari, përkatësisht shfrytëzuesi (pronari i drejtpërdrejtë) i truallit.

Neni 47
Në sipërfaqet publike, ndalohet që pa leje ose në kundërshtim me lejen e dhënë nga Kryetari i Qytetit të Shkupit, të realizohen çfarëdo lloj i aktiviteteve punuese, me përjashtim të aktiviteteve që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e këtyre sipërfaqeve.

Neni 48
Në sipërfaqet publike, për shkak të mbrojtjes së tyre, ndalohet realizimi i çfarëdo lloji të aktiviteteve ose derdhjeve të ndryshme, të cilat dëmtohet ose njolloset sipërfaqja publike, në veçanti:
- lënia e materialeve ndërtimore, sendeve dhe mbeturinave të ndryshme, si dhe çfarëdo lloji të pengesave
- gërmime kundërligjore ose lloje tjera të dëmtimeve,
- lëvizja e automjeteve nëpër trotuare, ose korsive për këmbësorë, korsive për biçikleta dhe në sipërfaqet e gjelbra, me përjashtim të vendeve të parapara, të rregulluara dhe të shënuara për parkim,
- kullosja e bagëtisë,
- lënia dhe ruajtja e ambalazhit para dhe jashtë objektit afarist,
- riparim, servisim dhe larje të automjeteve,
- derdhje të ujërave të zeza,
- shitje ose ekspozim të prodhimeve ose ushtrim të veprimtarisë para ose jashtë objektit afarist, me përjashtim të rasteve kur në kushte, në mënyrë dhe me procedura të përcaktuara me ligj ose dispozita të Qytetit,
- vizatim ose shënim të porosive, reklamave ose teksteve të tjera, pa leje paraprake nga Kryetari i Qytetit të Shkupit, me përjashtim të sinjalizimit horizontal të komunikacionit,
- vendosja kundërligjore e reklamave të lëvizshme ose sendeve të tjera dhe pajisjeve që pengojnë lëvizjen e lirë dhe të papenguar dhe shfrytëzimin e sipërfaqeve publike,
- dëmtimi dhe ndotja e objekteve të infrastrukturës komunale, i instalimeve dhe i pajisjeve komunale,
- vendosja kundërligjore, intervenimet, mënjanimi ose zhvendosja e objekteve të infrastrukturës komunale, instalimeve dhe pajisjeve, si dhe pengimi i vendosjes së tyre,
- dëmtimi dhe shkatërrimi i shenjave të komunikacionit, udhërrëfyesve, semaforëve dhe pajisjeve tjera që janë në funksion të komunikacionit,
- hapja dhe mënjanimi i kapakëve të pusetave dhe hapjeve në sipërfaqet publike,
- vendosja kundërligjore e objekteve ndihmëse (garazheve, vendeve për veglat, etj.).

Neni 49
Në sipërfaqet publike ndalohet:
1. pengimi i shfrytëzimit të rrugës me ndalim ose lënie të automjetit, veçanërisht në: 2. Ndalesë ose lënie e automjetit në pjesën e sipërfaqes publike të komunikacionit në të cilën janë të vendosura enët për mbeturina, në mënyrë që pengohet ngritja / zbrazja e mbeturinave nga enët përkatëse,
3. Ndalesa ose lënia e automjetit në pjesën e sipërfaqes publike, në mënyrë që pengohet shfrytëzimi i komunikacionit të këmbësorëve, qasje drejtë objekteve, qasja deri te objektet për qëllime të intervenimeve të automjeteve të ndihmës së shpejtë, mbrojtjes zjarrfikëse, të policisë, shërbimeve publike etj., qasje e automjetit tjetër për qëllime të parkimit ose daljes së automjetit nga vend parkingu ose oborri etj.,
4. Lëvizja, ndalesa ose parkimi i a/automjetit në sipërfaqe të gjelbërua/r publike, sipërfaqe rreth objekteve publike dhe sipërfaqet e gjelbëruara përreth objekteve afariste dhe kolektive banesore
5. Lëvizja e automjeteve me rimorkio,
6. Braktisja e automjeteve të pa regjistruara/, të shkatërruara ose të braktisura,
7. Braktisja e a/automjeteve rimorkio, rimorkio parkimi, barkave, automjeteve të kampingut, makinave bujqësore etj.
Neni 50
Ndalohet para, përkatësisht anës ndërtesave dhe rrethimeve ose në ndërtesa dhe rrethime të vendosen aparate ose sende që mund të lëndojnë kalimtarët ose t’u shkaktojnë ndonjë dëm, si dhe sende të tilla të vendosen në sipërfaqe publike.
Neni 51
Në mirëmbajtjen, mbrojtjen dhe shfrytëzimin e sipërfaqeve publike, përveç dispozitave të këtij vendimi, zbatohen edhe dispozita nga ligje të tjera dhe dispozita.

Objekte të infrastrukturës komunale,
aparate komunale dhe pajisje urbane
Neni 52
(1) Në sipërfaqet publike nën kompetencat e Qytetit të Shkupit, për shkak të sigurimit të funksionimit të veprimtarive komunale, rregullimit, zbukurimit dhe humanizmit të hapësirës, mund të ndërtohen, përkatësisht vendosen objekte të infrastrukturës komunale, aparate komunale dhe pajisje urbane.
(2) Objektet e infrastrukturës komunale, aparatet komunale dhe pajisjet urbane ndërtohen, përkatësisht vendosen dhe mirëmbahen në përputhje me ligjet adekuate dhe akte të tjera, si dhe dispozita (vendime, rregullore dhe programe) të Qytetit të Shkupit.
(3) Mirëmbajtjen e objekteve të infrastrukturës komunale, aparateve komunale dhe pajisjeve e kryen ndërmarrja publike ose subjekti i autorizuar të cilët janë të obliguar të mbajnë evidencë për gjendjen e infrastrukturës, aparateve dhe pajisjeve, për ndryshimet e ndodhura dhe aktivitetet e ndërmarra.
(4) Vendosja e instalimeve elektrike, të telekomunikacionit dhe instalimeve të tjera në sipërfaqet publike kryhet, sipas rregullit, nëntokë, pas marrjes paraprake të lejes nga kryetari i Qytetit të Shkupit.
(5) Sipas përjashtimit të dispozitës të paragrafit (4) të këtij neni, instalimet e reja mund të vendosen edhe mbi tokë, kur është e domosdoshme, për shkak të terrenit specifik dhe me kusht që të mos pengojnë zhvillimin normal të komunikacionit dhe të mos prishin pamjen estetike dhe shfrytëzimin normal të sipërfaqeve publike.
(6) Çezmat publike dhe shatërvanët kanë ujë matës të vet, tubacion dhe qasje të rregullt.
Neni 53
(1) Nën termin mirëmbajtja e objekteve të infrastrukturës komunale, aparateve komunale dhe pajisjeve nënkuptohet mirëmbajtja e tyre në gjendje të rregullt, pune dhe funksionale.
(2) Për shkak të mbrojtjes së objekteve të infrastrukturës komunale, aparateve komunale dhe pajisjeve ndalohet:
- thyerja e objekteve, aparateve dhe pajisjeve,
- shkrimi, vizatimi ose shkarravitja e objekteve, aparateve dhe pajisjeve,
- ngjitja e pllakateve, reklamave, shpalljeve etj,
- larja e çezmave, shatërvanëve dhe ujë-hedhës,
- pirja ujë e kafshëve në çezma, shatërvanë dhe ujë-hedhës,
- ndotja e ujit në shatërvanë dhe ujëvara,
- hedhja dhe lënia e mbetjeve,
- ndezja e zjarrit në ose afërsi të objekteve, aparateve dhe pajisjeve.

Ndriçimi publik
Neni 54
(1) Ndërtimi dhe mirëmbajtja e ndriçimit publik dhe rrugëve magjistrale dhe mbledhëse dhe sipërfaqeve të gjelbra publike në Qytetin e Shkupit kryhet në përputhje me planet zhvillimore të Qytetit të Shkupit.
(2) Mirëmbajtja e ndriçimit publik në gjendje të rregullt përfshin mirëmbajtjen e objekteve dhe instalimeve, pastrimin dhe zëvendësimin e trupave ndriçues (llamba dhe armatura), shënimin (numërimin), pastrimin dhe lyerjen e shtyllave.
(3) Për shkak të mbrojtjes dhe funksionimit të pandërprerë të ndriçimit publik ndalohet:
- Dëmtimi dhe shkatërrimi i trupave ndriçues dhe shtyllave elektrike,
- lidhjen arbitrare në rrjetin e ndriçimit rrugor
- Vendosja e thirrjeve publike, njoftimeve, reklamave etj, përveç rasteve kur është dhënë leje nga organi kompetent.

Gërmimi i sipërfaqeve publike
Neni 55
(1) Në sipërfaqet publike mund të kryhen gërmime dhe veprime të ngjashme për shkak të vendosjes, riparimit dhe zëvendësimit të instalimeve dhe objekteve të tjera të infrastrukturës komunale, aparateve dhe pajisjeve, vetëm me leje nga kryetari i Qytetit të Shkupit.
(2) Me lejen nga paragrafi (1) i këtij neni përcaktohet afati për kryerjen e gërmimit, masat për mbrojtjen e pronës së qytetarëve, obligimin e incizimit gjeodezik të instalimit nëntokësor, si dhe afatin dhe mënyrën e vendosjes së sipërfaqes publike në gjendjen e mëparshme.
(3) Investitori për punët nga paragrafi (1) i këtij neni është i obliguar në llogarinë e Qytetit të Shkupit të deponojë mjete për mbulimin e shpenzimeve për sjelljen e sipërfaqes publike në gjendjen e mëparshme ose të sigurojë kontratë me ndërmarrje publike ose subjekt të autorizuar për kryerjen e punëve për mirëmbajtjen e sipërfaqes publike adekuate.
(4) Punët e paragrafit (1) të këtij neni, nuk mund të kryhen pas rregullimit të sipërfaqes publike, përveç rastit kur është i nevojshëm mënjanimi urgjent i defektit të infrastrukturës komunale.

Neni 56
Me kërkesën për gërmimin e sipërfaqes publike investitori është i obliguar të dorëzojë: dokumentacion të rregullt teknik dhe dëshmi për deponimin e mjeteve ose kontratë të siguruar për anëtarësim nga neni 55 paragrafi (3) i këtij vendimi.

Neni 57
(1) Kur është e domosdoshme të mënjanohen pasojat nga veprimtaria e fuqisë madhore ose bëhet fjalë për defekt mënjanimi i të cilit mund të kërcënojë shëndetin dhe pronën e qytetarëve, lejohet gërmimi i sipërfaqeve publike pa leje nga neni 55 i këtij vendimi.
(2) Investitori i punëve është i obliguar në afat prej 3 ditësh nga dita e mënjanimit të pasojave nga fuqia madhore, përkatësisht defektit, ta dorëzojë kërkesën me shkrim për dhënien e lejes për gërmim.

Neni 58
(1) Në sipërfaqen publike mund të kryhen gërmime, sipas rregullit, nga 15 marsi deri më 15 nëntor.
(2) Sipas përjashtimit, me leje të kryetarit të Qytetit të Shkupit mund të kryhen gërmime edhe jashtë periudhës nga periudha e përcaktuar nga paragrafi (1) i këtij neni, nëse për këtë ekzistojnë shkaqe të arsyetueshme.

Gropa
Neni 59
(1) Për shkak të sigurisë së këmbësorëve dhe sigurisë në komunikacionin rrugor të gjitha gropat e hapura në rrugët automobilistike, trotuaret dhe sipërfaqet e tjera rrugore, parqe, në ambiente të hapura në objekte publike, oborre, kalime dhe vende të tjera të ngjashme duhet të jenë të mbuluara me kapakë adekuatë, sita ose ndonjë lloj tjetër mbyllësi.
(2) Gropa sipas paragrafit 1 të këtij neni konsiderohen në veçanti:
- Gropa për instalime ujësjellësi, kanalizimi, elektrike, telekomunikacioni, ngrohëse, të gazit dhe aparate të tjera;
- Gropa për futjen e materialit për ngrohje ose material tjetër, gropa për ndriçimin e ambienteve (ndriçues horizontal) etj.

Neni 60
(1) Mbyllësit për gropat nga neni ­59 i këtij vendimi duhet të jenë të përgatitura në atë mënyrë që të pamundësojnë rrëshqitjen e sipërfaqes së shkelur, të jenë të siguruara (të kyçura), ndërsa nëse gjenden në rrugë automobilistike duhet të kenë edhe amortizues tjetër kundër zhurmës.
(2) Kapakët e dëmtuar duhet të zëvendësohen.
(3) Gjatë kohës së kryerjes së punëve në gropë, personi që kryen punët është i obliguar që gropën ta rrethojë me pengesa dhe ta shënojë me shenja të dukshme, kurse pas përfundimit të punëve ta mbyllë gropën në mënyrë adekuate dhe sipërfaqen rreth gropës ta kthejë në gjendje të pastër dhe të rregullt.
(4) Për mirëmbajtjen e gropave nga neni 59 paragrafi (2) pika 1 kujdesen subjektet të cilave u përkasin instalimet dhe aparatet në gropë, kurse për gropat nga neni 59 paragrafi (2) pika 2 pronarët e ambienteve.
(5) Ndalohet dëmtimi, mënjanimi ose huazimi i kapakëve të gropave nga neni 59 i këtij vendimi.

Manifestime
Neni 61
(1) Sipërfaqet publike mund të shfrytëzohen përkohësisht për mbajtjen e aktiviteteve sportive, kulturore dhe aktiviteteve të tjera, pas marrjes paraprake të lejes nga kryetari i Qytetit të Shkupit.
(2) Kërkuesi i lejes për shfrytëzimin e sipërfaqes publike është i obliguar me kërkesën të dorëzojë dëshmi për rregullimin e obligimeve për pagimin e taksave komunale dhe për kthimin e sipërfaqes publike në gjendjen e mëparshme (mjete të siguruara dhe deponuara për këtë qëllim ose kontratë të lidhur me ndërmarrje publike ose subjekt të autorizuar).

Kantiere ndërtimi
Neni 62
Sipërfaqet publike mund të shfrytëzohen përkohësisht për nevojat e kantierit të ndërtimit, si vende për shkarkimi, ngarkimi dhe akomodimi të materialit ndërtimor, për parkim, përkatësisht për lënien e automjeteve dhe makinerive ndërtimore, për kryerjen e aktiviteteve ndërtimore, për ngritjen e skelave, rrethimeve të kantiereve të ndërtimit etj, nëse kjo nuk është në kundërshtim me dispozitat për sigurinë e komunikacionit rrugor.
Neni 63
(1) Për punët nga neni 62 i këtij vendimi, me kërkesë të investitorit/realizuesit, kryetari i Qytetit të Shkupit dhe investitori/realizuesi lidhin kontratë për qiramarrje me afat të shkurtër të truallit ndërtimor (sipërfaqes publike), në përputhje me Ligjin për truallin ndërtimor.
(2) Në kontratë do të përcaktohen kohëzgjatja e qiramarrjes, vlera e saj dhe kushte të tjera në lidhje me shfrytëzimin e truallit ndërtimor të marrë me qira.
(3) Organi kompetent për dhënien e lejeve për punë përgatitore sipas dispozitave për ndërtim, nuk mund t’i japë investitorit, përkatësisht realizuesit leje për punë përgatitore, nëse paraprakisht nuk është lidhur kontrata nga paragrafi (1) i këtij neni.

Neni 64
(1) Gjatë kryerjes së punëve nga neni 62 i këtij vendimi realizuesi duhet të sigurojë qarkullim të lirë në trotuar dhe rrugën automobilistike.
(2) Sipërfaqja publike e dhënë në shfrytëzim të përkohshëm duhet të jetë e rrethuar.
(3) Rrethimi duhet gjithmonë të mirëmbahet, ndërsa gjatë natës, si dhe gjatë kohës me mjegull, duhet të shënohet në mënyrë adekuate dhe të ndriçohet me shumë llamba të përforcuara ndriçuese ngjyrë portokalli.
Neni 65
(1) Rrethimet e kantiereve të ndërtimit dhe skelat e ndërtimit (duke përfshirë këtu edhe mbulueset mbrojtëse) të vendosura në sipërfaqen publike përkatësisht në sipërfaqe të tjera me pamje nga rruga ose sheshi, duhet të jenë në gjendje të rregullt (të pastra, të padëmtuara, pa pllakate etj).
(2) Nëse punët kryhen në ndërtesë e cila është shpallur trashëgimi kulturore ose është nën mbrojtje të veçantë ose gjendet në një tërësi historike kulturore ose ndërtesa ndërtohet në një tërësi të tillë, mbulesa mbrojtëse e skelës duhet të jetë e vizatuar me fasadën e objektit në shkallën 1:1.
(3) Për gjendjen e rregullt të rrethimit të kantierit të ndërtimit, skelën e ndërtimit dhe mbulesën mbrojtëse të skelës ndërtimore është i obliguar të kujdeset investitori përkatësisht realizuesi i punëve.
(4) Kalimi poshtë skelës duhet të jetë i mbrojtur nga derdhja dhe rënia e materialeve, përkatësisht të realizohet në atë mënyrë që të mundësojë kalim të sigurt.
Neni 66
(1) Realizuesi i punëve është i obliguar të krijojë kushte që dheu dhe materiali ndërtimor të mos shpërndahet në sipërfaqen publike.
(2) Realizuesi i punëve duhet që materialin ndërtimor ta sigurojë në atë mënyrë që të pengojë përcjelljen e ujërave atmosferike.
(3) Ndalohet vendosja e materialit ndërtimor, mbetjeve inerte, mbetjeve gabarite dhe mbetjeve të tjera, përzierja e betonit me llaçin, ruajtja dhe puna me armatura dhe aktivitete të tjera përcjellëse ndërtimore në sipërfaqet publike, jashtë nga sipërfaqja e lejuar për shfrytëzim, si dhe djegia ose ndonjë mënyrë tjetër fizike dhe kimike për trajtimin e mbetjeve që krijohen në punët ndërtimore në atë mënyrë që mund të shkaktojnë kërcënimin e ambientit jetësor, si dhe shëmtimin dhe parregullsinë e hapësirës.
(4) Realizuesi është i obliguar, para marrjes së lejes për punët përgatitore, të sigurojë dëshmi për mënyrën me të cilën do të veprohet me mbetjet ndërtimore dhe mbetjet e tjera inerte, që do të krijohen gjatë aktiviteteve ndërtimore, sipas nenit 54 të Ligjit për menaxhimin me mbetjet (ta mbledhë mbetjen në mënyrë të pavarur dhe ta transportojë ose t’ua dorëzojë personave të autorizuar fizikë ose juridikë të cilët grumbullojnë dhe transportojnë mbetjet).
(5) Tualetet e lëvizshme të kantiereve të ndërtimit duhet të vendosen brenda hapësirës së rrethuar dhe të jenë të larguara nga rruga ose sheshi ose ndonjë objekti fqinj më së paku 3 metra.
(6) Ndalohet vendosja e mbetjeve inerte ndërtimore, gabarite dhe mbetjeve të tjera, anës drurëve, si dhe shfrytëzimi i drurëve për kryerjen e çfarëdo lloji aktiviteti ndërtimor që shkakton dëmtimin e tyre.
(7) Nëse punët ndërtimore, për çfarëdo lloj arsyeje, do të ndërpriten në një afat më të gjatë se 30 ditë, realizuesi i punëve është i obliguar ta heqë skelën, rrethimin dhe materialin tjetër dhe ta lirojë sipërfaqen publike.
Neni 67
Gjatë kryerjes së punëve nga neni 62 i këtij vendimi, realizuesi është obliguar të ndërmarrë masa me të cilat do të pengohet ndyrja e sipërfaqes publike, veçanërisht:
1. Pastrimi, përkatësisht pastrimi i sipërfaqes publike rreth kantierit të ndërtimit nga të gjitha llojet e materialeve ndërtimore dhe të tjera, baltë dhe të gjitha llojet e llumrave që mbeten në sipërfaqen publike si pasojë e aktiviteteve ndërtimore në kantier;
2. Njomja e materialit të rrënuar gjatë kohës së rrënimit të objekteve të ndërtimit, me qëllim që të pengohet krijimi (ngritja) i pluhurit;
3. Pastrimi i pusetave rrugore në afërsi të kantierit;
4. Deponimi i materialit ndërtimor në kufijtë e kantierit, me qëllim që të mos pengohet komunikacioni rrugor, lëvizja e lirë dhe rrjedhja e lirë e ujit dhe materialit të mos përhapet nëpër sipërfaqen publike;
5. Pastrimi dhe larja e gomave të automjeteve në kantier para përfshirjes së tyre në komunikacionin rrugor.

Neni 68
Pas ndalimit të nevojës për shfrytëzimin e sipërfaqes publike, investitori përkatësisht realizuesi i punëve është i obliguar ta njoftojë Qytetin për ndalimin e shfrytëzimit të sipërfaqes publike dhe të njëjtën ta kthejë në gjendjen e mëparshme, përkatësisht realizimin e punëve.

Ngarkimi dhe shkarkimi i mallit (shpërndarja)
Neni 69
(1) Ngarkimi dhe shkarkimi (shpërndarja) i mallit dhe materialit deri në ambientet shitëse ose magazinat, sipas rregullit, duhet të kryhet jashtë sipërfaqeve publike.
(2) Sipas përjashtimit, për shkak të mungesës së ambientit ose qasjes, ngarkimi dhe shkarkimi i mallit mund të kryhet përkohësisht në sipërfaqen publike.
(3) Në rast se ngarkimi dhe shkarkimi i mallit kryhet në sipërfaqe publike, malli, përkatësisht materialet duhet të vendosen në atë mënyrë që të mos pengohet qarkullimi i automjeteve dhe lëvizja e këmbësorëve dhe të mënjanohen, më së voni 30 minuta pas shkarkimit.
(4) Punët nga paragrafi (1) i këtij neni mund të kryhen vetëm pas marrjes paraprake të lejes nga kryetari i Qytetit të Shkupit.

Drunjtë dhe qymyri
Neni 70
(1) Ndalohet deponimi, çarja e drurëve dhe thyerja e qymyrit dhe sendeve të tjera në sipërfaqet publike.
(2) Për shkarkimin dhe deponimin e drurëve të zjarrit, qymyrit etj., si dhe për prerjen e drurëve dhe thyerjen e qymyrit, duhet të shfrytëzohen oborret.
(3) Sipas përjashtimit të paragrafit (2) të këtij neni, kur për shkarkimin e drurëve të zjarrit, qymyrit etj., është e nevojshme që të shfrytëzohet sipërfaqja publike, e njëjta duhet të shfrytëzohet në atë mënyrë që të mos dëmtohet, si dhe të mos pengohet qarkullimi i automjeteve dhe lëvizja e këmbësorëve.
(4) Drurët, qymyri duhet të mënjanohen nga sipërfaqja publike më së shumti për 24 orë, kurse nga sipërfaqja e shfrytëzuar duhet të pastrohen menjëherë ashklat dhe mbetjet e tjera.

Lëvizja e kafshëve shtëpiake në sipërfaqet publike
Neni 71
(1) Qentë dhe macet që ruhen si kafshë shtëpiake mund të nxirren dhe të lëvizin në sipërfaqet publike në pajtim të dispozitave të këtij vendimi.

(2) Ndalohet nxjerrja në sipërfaqet publike dhe jashtë hapësirës kur janë të akomoduar, e kafshëve ekzotike dhe të egra që ruhen si kafshë shtëpie, me përjashtim në rastet kur ndryshohet vendi i qëndrimit dhe gjatë vizitës së veterinerit, edhe atë përmes transportuesve përkatës të adaptuar sipas llojit dhe madhësisë së kafshës.


Neni 72

Neni 73
(1) Qeni mund të lëshohet nga drejtuesi dhe të lëvizë lirisht:
- në park dhe në sipërfaqe tjetër publike, në periudhën nga ora 22,00 deri në orën 08,00 të ditës tjetër në periudhën e matjes verore të kohës, përkatësisht nga ora 18,00 deri në orën 09,00 të ditës tjetër në periudhën e matjes dimërore të kohës, nëse në atë sipërfaqe nuk është përcaktuar, përkatësisht ndalim i plotë, përkatësisht i pakufizuar i lëvizjes së lirë të qenve dhe
- në sipërfaqe publike e cila është përcaktuar për lëvizjen e lirë të pakufizuar të qenve ose në një sipërfaqe të ndërtuar enkas për këtë qëllim (në tekstin e mëtejshëm: parku i qenve).
(2) Ndalohet që të lëshohet qeni nga drejtuesi dhe të lëvizë lirisht në sipërfaqe publike rrugore, në afërsi të shkollave dhe objekteve të tjera publike, në pjesën e parkut ose të sipërfaqes publike ku është rregulluar terren sportiv për fëmijë, në pjesën e lulishteve, si dhe në park dhe në sipërfaqe tjetër publike jashtë kornizës kohore të përcaktuar në paragrafin (1) alinenë 1 të këtij neni.
(3) Qyteti i Shkupit, me propozimin e komunave në qytetin e Shkupit ose të ndërmarrjes publike ose subjektit të autorizuar të cilit i është besuar rregullimi dhe mirëmbajtja e sipërfaqes publike, mund të përcaktojë sipërfaqe publike të gjelbër në të cilën është ndaluar shëtitja e qeneve (në varrezat-përkujtimore, në sipërfaqet anës monumenteve përkujtimore, në sheshet dekorative, para institucioneve të rëndësishme publike, objekteve mortore etj.).
(4) Ndërmarrja publike ose subjekti i autorizuar nga paragrafi (3) i këtij neni është i obliguar në park edhe në sipërfaqe tjetër publike të vendosë tabela në të cilat është shënuar në cilat pjesë të sipërfaqeve publike është e ndaluar shëtitja e qenve, përkatësisht në cilat sipërfaqe të gjelbra mund të shëtitin qentë, si dhe të rregullojë dhe mirëmbajë parkun për qenë nga paragrafi (1) alineja 2 e këtij neni.

Neni 74
Në parkun e qenve ndalohet:
Neni 75

Në territorin e Qytetit të Shkupit ndalohet në veçanti:
- futja e kafshëve shtëpiake në objekte dhe ambiente: - futja e kafshëve shtëpiakë në objektet sportive rekreative, sipërfaqe ujore dhe tregje publike, si dhe në sipërfaqe të hapura në objektet kulturore, arsimore, shëndetësore dhe objekte të ngjashme;
- shfrytëzimi i çezmave publike dhe shatërvanëve nga kafshët shtëpiake;
- krehja, larja dhe lloje të tjera të mirëmbajtjes së higjienës së kafshëve shtëpiake në sipërfaqet publike;
- pastrimi me brushë, shkurtimi i qimeve, krehja dhe lloje të tjera të mirëmbajtjes së higjienës së qenve në sipërfaqet publike.

Neni 76
Pronarët e kafshëve shtëpiake janë të obliguar që të mënjanojnë fecesin nga sipërfaqet publike.


V. LARGIMI I SENDEVE TË VENDOSURA DHE TË LËNA NË MËNYRË TË PALIGJSHME
Neni 77
(1) Nuk lejohet vendosje dhe lënie e paligjshme e sendeve në sipërfaqe publike në territorin e qytetit të Shkupit.
(2) Sendet e vendosura dhe të lëna në mënyrë të paligjshme, largohen.

Neni 78
Sendet e vendosura dhe të lëna në mënyrë të paligjshme, në kuptim të këtij vendimi, janë sendet që pa miratim nga kryetari i Qytetit të Shkupit janë vendosur dhe janë lënë në sipërfaqe publike, në objekte të infrastrukturës komunale dhe pajisje urbane edhe atë:
- stallazha (rrotulluese) për shitjen e gazetave, revistave, CD dhe materialeve tjera të botuara ose incizuara,
- karroca për shitjen e ushqimit të shpejtë,
- aparate për kokoshka, petulla, karamele pambuku dhe ngjashëm,
- frigorifer për akullore dhe pije,
- tezga statike dhe mobile, shporta, arka dhe ambalazh tjetër,
- aparate për pjekjen dhe zierjen e gështenjave dhe misrit,
- aparate tjera ose pajisje në funksion të kryerjes së veprimtarisë,
- reklama, udhëzues, postera me shpallje dhe lajmërime etj.
- Shtylla betoni/metali dhe lloje tjera të pengesave dhe bllokues, zhardineri etj.
- Material ndërtimor dhe mbeturina nga material ndërtimor (rrënoja ndërtimore),
- Tualete mobile,
- Aparate të vjetra dhe sende nga amvisëritë, sanitari, mobilie dhe
- Sende tjera të ngjashme.
Neni 79
Në truall dhe objekte të pronësuara që janë me pamje drejt rrugës ose sheshit nuk lejohet vendosje e sendeve që me pamjen dhe vendosjen e prishin pamjen e përgjithshme të rrugës dhe lagjes (aparate të vjetra të amvisërisë, sanitari, mobilie, shporta, arka dhe ambalazh tjetër, material ndërtimor dhe rrënoja ndërtimore dhe sende tjera të ngjashme).
Neni 80
(1) Me largim të sendeve të vendosura dhe të lëna në mënyrë të paligjshme në kuptim të këtij vendimi, nënkuptohet ngritja e tyre, transportimi dhe vendosja e përkohshme dhe rruajtja në hapësira të caktuara dhe rregulluara veçanërisht për këtë qëllim.
(2) Punët nga paragrafi (1) i këtij neni i kryen ndërmarrje publike ose subjekt i autorizuar.

Neni 81
(1) Inspektori komunal i Qytetit të Shkupit e obligon pronarin, përkatësisht shfrytëzuesin e sendit të vendosur ose të lënë në mënyrë të paligjshme, që të njëjtin ta largojë në afat të caktuar që nuk mund të jetë më i gjatë se 15 ditë.
(2) Nëse pronari, përkatësisht shfrytëzuesi nuk është i njohur, inspektoi komunal i Qytetit të Shkupit thekson në lëndën lajmërim/paralajmërim për obligimin, afatin dhe procedurën e mëtutjeshme për largimin e sendit.
(3) Pronari, përkatësisht shfrytëzuesi i sendit të vendosur dhe të lënë në mënyrë të paligjshme, është i obliguar që në afatin e përcaktuar nga inspektori komunal i Qytetit të Shkupit ose në afatin e caktuar në lajmërimin nga paragrafi (2) i këtij neni ta largojë sendin e vendosur dhe të lënë në mënyrë të paligjshme.
(4) Nëse pronari, përkatësisht shfrytëzuesi nuk e largon sendin e vendosur dhe të lënë në mënyrë të paligjshme në afatin e përcaktuar, largimin e bën ndërmarrje publike ose subjekt i autorizuar me urdhër dhe në prani të inspektorit komunal të Qytetit të Shkupit, dhe në llogari të pronarit përkatësisht shfrytëzuesit të sendit të vendosur dhe lënë në mënyrë të paligjshme.

Neni 82
(1) Ndërmarrja publike ose subjekti i autorizuar obligohet që sendin e vendosur dhe të lënë në mënyrë të paligjshme ta akomodojë në hapësirë të sigurt të destinuar për akomodimin e sendeve të tilla dhe ta ruajë deri në dhënien e tij pronarit, përkatësisht shfrytëzuesit të sendit.
(2) Rruajtja e sendit nuk mund të zgjatë më shumë se 15 ditë.

Neni 83
(1) Gjatë pranim-dorëzimit të sendit të vendosur dhe lënë në mënyrë të paligjshme, pronari i tij, përkatësisht shfrytëzuesi obligohet që të parashtrojë dëshmi për identitetin e tij, si dhe dëshmi/deklaratë për të drejtë mbi sendin.
(2) Pranim-dorëzimi i sendit bëhet pas pagimit të shpenzimeve për ngritjen, transportimin dhe rruajtjen e sendit të larguar, përkatësisht me parashtrimin e dokumentit për pagimin e shpenzimeve.
(3) Nëse pronari, përkatësisht shfrytëzuesi i sendit nuk njihet ose sendi nuk tërhiqet pas skadimit të afatit nga neni 81 paragrafi (3) dhe 82 paragrafi (2) i këtij vendimi, Qyteti i Shkupit do ja kompensojë ndërmarrjes publike ose subjektit të autorizuar shpenzimet e bëra për largimin dhe rruajtjen e sendit.
(4) Pas skadimit të periudhës nga paragrafi (2) i nenit 82 të këtij vendimi, Qyteti i Shkupit do t’ia besojë për rruajtje dhe shfrytëzim të sendit të larguar personit të interesuar juridik ose fizik, me kushte dhe në mënyrë të përcaktuar me kontratë. Pronari, përkatësisht shfrytëzuesi i sendit të larguar mund ta tërheqë sendin nga ky subjekt, pas pagimit të shpenzimeve të kryera për rruajtjen nga ana e tij, si dhe shpenzimet nga paragrafi (3) i këtij vendimi.

Neni 84
(1) Organi udhëheqës i ndërmarrjes publike me këtë akt, i përcakton shpenzimet nga paragrafi (2) i nenit 83 të këtij vendimi.
(2) Pëlqim të aktit nga paragrafi 1të këtij neni jep Këshilli i Qytetit të Shkupit.
(3) Kur largimin e kryen subjekt u autorizuar, shpenzimet nga paragrafi (2) i nenit 83 të këtij neni, përcaktohen me kontratë mes Qytetit të Shkupit dhe subjektit të autorizuar, në përputhje me ligjin.

Neni 85

Për mosrespektimin e dispozitave të paragrafit (1) të nenit 77 të këtij neni, pronarit/shfrytëzuesit të sendit, inspektori komunal i Qytetit të Shkupit ose mbajtësi i rendit komunal do të shqiptojë gjobë në përputhje me Ligjin për veprimtari komunale.


VI. KUSHTET PËR RUAJTJEN E KFSHËVE DHE KANAKARËVE SHTËPIAK NË VENDE TË HAPURA TË OBJEKTEVE BANESORE KOLEKTIVE DHE INDIVIDUALE

Neni 86
(1) Në territorin e qytetit të Shkupit ndalohet rruajtje, kullosje dhe ushqyerje e kafshëve dhe gjedheve.
(2) Dispozita nga paragrafi (1) i këtij neni nuk i referohet kanakarëve shtëpiak dhe kafshëve që rruhen në kopshte zoologjike.
(3) Me përjashtim të dispozitës nga paragrafi (1) i këtij neni, komunat e qytetit të Shkupit munden, me akt të tyre të përcaktojnë pjesë të territorit të tyre (lagje me objekte për banim individual ose jashtë pjesës urbane), në të cilat mund të rruhen lloje të caktuara të kafshëve dhe gjedheve (thundrakë, lepuj, pëllumba, bletë, peshq etj.) si dhe t’i përcaktojnë kushtet për rruajtjen e tyre.

Neni 87
(1) Kafshët shtëpiake duhet të ruhen në mënyrë që të mos pengojnë rendin e vendosur banesor dhe qetësinë dhe sigurinë e qytetarëve.
(2) Qentë dhe macet, si kafshë shtëpiake, mund të ruhen në banesë, në objekte të banimit kolektiv dhe në objekte të banimit individual. Ndalohet ruajtja dhe mbajtja e qenve dhe maceve në tarraca, ballkone dhe qilarë që i takojnë banesës, pa praninë dhe mbikëqyrjen e drejtpërdrejtë të pronarit të tyre.
(3) Kafshët shtëpiake, në mënyrë tranzitore mund ti shfrytëzojnë hapësirat e përbashkëta (ashensorin, shkallët, korridoret) vetëm me shoqërues ose nën mbikëqyrje të drejtpërdrejtë të pronarit të tyre. Kafsha shtëpiake mund të bartet me ashensor vetëm nëse ashensori është i zbrazët.
(4) Me përjashtim, në banesat kolektive, kafshët shtëpiake mund të mbahen dhe akomodohen në hapësira të përbashkëta (vende për larjen e rrobave, hapësira për tharje të rrobave, hapësira për akomodim të pajisjeve për mirëmbajtje rrjedhëse të ndërtesës etj.), vetëm me leje paraprake të pronarëve të banesave dhe pjesëve të posaçme të ndërtesës, në pajtim me dispozitat e banimit.

(5) Për rruajtjen dhe ushqyerjen e qenve dhe kafshëve endacake në oborr të përbashkët të objektit kolektiv banesor, pronarët e kafshëve shtëpiake, përkatësisht personat që kanë marrë përsipër ruajtjen dhe ushqyerjen e tyre duhet të kenë pëlqim nga shumica e pronarëve dhe shfrytëzuesve të oborrit, përkatësisht vendim adekuat të bashkësisë të pronarëve të pjesëve të veçanta të ndërtesës, në përputhje me dispozitat për banim.

(6) Pronarët e kafshëve shtëpiake, përkatësisht personat që kanë marrë përsipër kujdesin për rruajtje dhe ushqyerje të tyre në oborr të përbashkët në objekt banesor kolektiv janë të obliguar që të respektojnë standardin për mirëmbajtje të pastërtisë, të mënjanojnë fecesin nga sipërfaqet e oborrit dhe të kujdesen për respektimin e dispozitave për rendin dhe sigurinë publike dhe dispozitat e banimit.


Neni 88
(1) Qeni i cili ruhet në oborr, rruhet në objekt të veçantë. Objekti për rruajtjen e qenit duhet të jetë së paku 3 metra larg nga objekti më i afërt banesor ose afarist i parcelës fqinje dhe nga linja rregulluese e sipërfaqes publike.
(2)Nëse qeni ruhet në oborr, oborri duhet të jetë i rrethuar dhe në vend të dukshëm të vendoset tabelë me vizatim dhe mbishkrim me të cilin paralajmërohet prania e qenit, kurse në hyrje të oborrit të ketë zile.

Neni 89
Në drejtim të kushteve që kanë të bëjnë me vendbanimet, objektet dhe pajisjen, si dhe të ushqyerjes dhe kujdesit ndaj kafshëve, gjedheve dhe kafshëve shtëpiake, regjistrimi i kafshëve shtëpiake dhe pronarëve të tyre, obligimi që kafshët shtëpiake të shënohen (me mikro çip) për shkak identifikimi, si dhe vaksinimi dhe dehelemetizimi, vlejnë ligjet dhe dispozitat tjera nga fusha e mirëqenies së kafshëve dhe veterinari.

Neni 90
(1) Nëse pronarët e kafshëve shtëpiake nuk i përmbahen dispozitave të këtij vendimi, kafshët shtëpiake do të trajtohen si kafshë endacake dhe ndaj tyre do të zbatohet procedura e gjuajtjes.
(2) Qyteti i Shkupit ndërmerr masa për gjuajtjen (mbledhjen) e qenve endacak ose qenve të paregjistruar dhe akomodimin e tyre në objekte adekuate – strehimore. Në strehimore sigurohet mbrojtje elementare e kafshëve nga kushte të papërshtatshme klimaterike dhe ushqyerje e rregullt, trajtim mjekësor dhe përkujdes, analizë laboratorike, sterilizim, vaksinim, dehelemetizim, shënim i kafshëve të shëndetshme, rruajtje e tyre deri në birësim ose pas dhënies së të gjitha mundësive për birësim, kthim i tyre në rajonin nga i cili janë marrë, ndërsa qentë e sëmurë dhe agresiv që mund të jenë rrezik serioz për shëndetin e kafshëve dhe njerëzve, do të vriten me mjete për eutanizim human.

VII. MËNYRA PËR MBAJTJEN E PASTËRTISË NË OBORRE, VENDE PËR OBJEKTE BANESORE KOLEKTIVE DHE INDIVIDUALE

Neni 91
(1) Oborret e objekteve banesore kolektive dhe individuale si dhe vendet/sipërfaqet që gjinden brenda ose në mes të blloqeve banesore ose afariste ose mes objekteve duhet të mirëmbahen në gjendje të rregullt dhe të pastër.
(2) Për rregull dhe mirëmbajtje të pastërtisë të vendeve nga paragrafi (1) i këtij neni kujdeset pronari përkatësisht shfrytëzuesi i oborrit, përkatësisht të gjithë pronarët dhe shfrytëzuesit të oborrit ose vendeve të përbashkëta.
(3) Në oborre ndalohet lënia, skladimi përkatësisht mbledhja e çfarë do lloj ambalazhi, artikujve të rëndë nga amvisëritë, mbeturina ndërtimore ose të tjera dhe sende tjera që shkaktojnë shëmtim të pamjes dhe parregullsi të hapësirës.
(4) Në oborre që janë me pamje nga rruga ose sheshi, nuk lejohet: (5) Personat nga paragrafi (2) i këtij neni janë të obliguar që rregullisht ta pastrojnë sipërfaqen, të presin barin, t’i krasitin gardhet dhe bimët tjera, të mos lejojnë që bimët të dëmtojnë ose të ndyjnë sipërfaqet publike, objektet dhe instalimet, t’i mirëmbajnë sipërfaqet prej betoni, korsitë hyrëse, sipërfaqet për parkim, të largojnë mbeturinat ndërtimore dhe të tjera dhe të ndërmarrin aktivitete tjera me qëllim që këto sipërfaqe të jenë në gjendje të rregullt.
(6) Nëse vendet nga paragrafi (1) i këtij neni nuk mbahen në gjendje të rregullt dhe të pastër, në përputhje me dispozitat e këtij neni, inspektorët komunal të Qytetit të Shkupit do t’i obligojnë personat nga paragrafi (2) i këtij neni, që në afat të caktuar t’i mënjanojnë mangësitë të konfirmuara në procesverbal.
(7) Nëse personat nga paragrafi (2) i këtij neni, në afatin e përcaktuar, nuk veprojnë sipas urdhrave të inspektorëve komunal të qytetit të Shkupit, mangësitë e përcaktuara do t’i mënjanojë ndërmarrje adekuate publike ose subjekt i autorizuar nga qyteti, në barë të personave nga paragrafi (2) i këtij neni.

Neni 92

Për mosrespektimin e dispozitës nga paragrafi (3) i nenit 91 të këtij vendimi, pronarëve/shfrytëzuesve të vendeve nga paragrafi (1) i nenit 91 të këtij vendimi, inspektori komunal i Qytetit të Shkupit ose mbajtësi i rendit komunal do t’i shqiptojë gjobë në përputhje me Ligjin për veprimtari komunale.


VIII. MËNYRA E MIRËMBAJTJES DHE PASTRIMIT TË KANALEVE TË HAPURA DHE SHTRATEVE TË LUMENJVE

Neni 93
(1) Në kanalet e hapura, në shtratin e rregulluar dhe në ujërat e lumit Vardar ndalohet: (2) Veprimet e ndaluara duhet të shënohen në tabela të vendosura në vend adekuat.

Neni 94
Qyteti i Shkupit kujdeset për mirëmbajtjen dhe pastrimin e kanaleve të hapura dhe të shtratit të rregulluar të lumit Vardar (në pjesën urbane të qytetit të Shkupit) përmes programeve adekuate.


Neni 95
Mirëmbajtjen dhe pastrimin e kanaleve të hapura dhe shtratit të rregulluar të lumit Vardar, si dhe vendosjen e tabelave nga paragrafi (2) i nenit 93 e bën ndërmarrje publike ose subjekt i autorizuar.


IX. DEZINSEKTIMI
Neni 96
Qyteti i Shkupit, përmes programit që e sjell Këshilli i Qytetit të Shkupit, siguron spërkatje ajrore (dezinsketim aerosol) për shkatërrimin e insekteve të dëmshme (mizave, mushkonjave etj.) dhe dezinsketim terreni për shkatërrimin e insekteve të cilat nuk mund të shkatërrohen me spërkatje ajrore.

Neni 97
Dezinsektimi kryhet tre deri në pesë herë në vit edhe atë në periudhën maj-shtator, në përputhje me programin nga neni 96 i këtij vendimi ose me kërkesë të subjekteve të interesuara dhe në përputhje me standardet dhe normat e parashikuara.

Neni 98
Qëllimi i dezinfektimit është rruajtja e shëndetit të qytetarëve, mënjanimi i burimeve të sëmundjeve ngjitëse dhe zvogëlimi i mundësisë për bartjen e infeksioneve.


Neni 99
Dezinsketimin e kryen subjekt i autorizuar, i caktuar nga Qyteti i Shkupit, mbi bazë të kontratës, në të cilën më konkretisht përcaktohet procedura dhe mënyra e kryerjes, periudha e kryerjes së aktiviteteve, mjetet e nevojshme, si dhe të drejtat dhe obligimet tjera të ndërsjella mes Qytetit të Shkupit dhe subjektit të autorizuar.


Neni 100
Kryetari i Qytetit të Shkupit, përmes mjeteve për informim publik, në kohë e informon opinionin për periudhën dhe mënyrën e realizimit të spërkatjes ajrore, dezinsketimit dhe për masat për mbrojtje që duhet t’i ndërmarrin qytetarët.


X. MASA PËR REALIZIMIN E DISPOZITAVE TË VENDIMIT

Neni 101
(1) Mbikëqyrje inspektuese mbi ndërmarrjet publike në realizimin e veprimtarive komunale të themeluara nga Qyteti i Shkupit dhe subjektet e autorizuara të cilave qyteti i Shkupit ju ka besuar kryerjen e veprimtarive të caktuara komunale në përputhje me ligjin, si dhe në zbatimin e dispozitave të këtij vendimi, kryejnë inspektorët komunal të Qytetit të Shkupit.
(2) Zbatimi i dispozitave të caktuara të këtij vendimi në të cilat janë parashikuar ndalime dhe obligime për ndërmarrjen e aktiviteteve ose për përmbajtjen nga kryerja e tyre, inspektorët komunal të Qytetit të Shkupit do ta sigurojnë përmes bashkëpunimit dhe bashkëveprimit me organe të institucioneve shtetërore ose të komunave në qytetin e Shkupit ose me persona të autorizuar në këto organe (nëpunës të uniformuar të policisë, inspektorë të autorizuar për banim në komunat e qytetit të Shkupit, inspektorë pran Inspektoratit shtetëror komunal, inspektorë komunal në komunat e qytetit të Shkupit, inspektorë të autorizuar për ambient jetësor dhe/ose inspektorë shtetëror për ambient jetësor etj.) të cilit në përputhje me ligjin ose dispozitë tjetër janë kompetent për veprim në materien adekuate.

Neni 102
Inspektori komunal i Qytetit të Shkupit ka të drejtë dhe obligim të:
- ndjekë zbatimin e këtij vendimi dhe dispozitave dhe akteve të sjella mbi bazë të këtij vendimi;
- paralajmërojë personat juridik dhe fizik për sjellje që nuk është në përputhje me ligjin dhe me këtë vendim dhe të kërkojë prej tyre të ndërmarrin masa adekuate;
- urdhërojë kryerjen e punëve, nëse konfirmon se ato nuk kryen, përkatësisht kryen në mënyrë jo të drejtë ose pjesërisht;
- ndalojë kryerjen e punëve pa leje nga organi kompetent, përkatësisht në kundërshtim me atë leje;
- urdhërojë largimin e objekteve, veglave dhe pajisjeve, të vendosura në kundërshtim me dokumentimin urbanistik-teknik;
- informojë organet kompetente ose personat e autorizuar dhe të kërkojë veprim të tyre dhe intervenim në rastet nga paragrafi (2) të nenit 101 të këtij vendimi;
- ngrejë iniciativë para gjyqit kompetent dhe
- të ndërmarrë edhe veprime dhe masa tjera për të cilat është i autorizuar.
Neni 103
(1) Në kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese, inspektori komunal i Qytetit të Shkupit ndjek dhe përcakton gjendjet dhe ndërmerr masa, gjatë së cilës është i obliguar të përgatitë procesverbal dhe ta dorëzojë te subjekti për të cilin ka të bëjë inspektimi.
(2) Në bazë të procesverbalit nga paragrafi (1) i këtij neni inspektori komunal i Qytetit të Shkupit sjell vendim me të cilin përcakton mënyrën dhe afatin e mënjanimit të mangësisë.
(3) Nëse subjekti nga paragrafi (1) i këtij neni nuk e mënjanon vet mangësinë, inspektori komunal i Qytetit të Shkupit do të sjellë konkluzion për leje për përmbarim, gjatë së cilës shpenzimet bien në barë të subjektit.
Neni 104
(10 Për veprim në kundërshti me dispozitat e këtij vendimi, inspektori komunal i Qytetit të Shkupit do t’i shqiptojë shkelësit gjobë në përputhje me ligjin.

(2) Për veprim në kundërshti me dispozitat e këtij vendimi, shkelësit – personit fizik gjobë në përputhje me Ligjin për veprimtari komunal mund t’i shqiptojë edhe mbajtësi i rendit komunal.

(3) Shkelësi, krahas gjobës, është i obliguar që të paguajë edhe shpenzime të parashikuara me vendimin, si dhe kompensim të dëmit.


XI. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE


Neni 105
Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi shfuqizohet Vendimi për rend komunal në qytetin e Shkupit (“Lajmëtari zyrtar i Qytetit të Shkupit” nr. 6/98, 16/01, 7/03 dhe 12/03).


Neni 106
Ky vendim hyn në fuqi ditën e shpalljes në “Lajmëtari zyrtar i Qytetit të Shkupit”.