ЕЛЕКТРОНСКИ СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ГРАД СКОПЈЕ

Година: 2015 Број: 10
Датум на издавање: 07/09/2015

Општина: Совет на Град Скопје
Тип:Одлука

Наслов: ОДЛУКА за утврдување на привремена вредност на надоместок за извршени услуги во линискиот превоз на патници, по критериумот - изминат километар
Текст:Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ број 05/02), а во врска со член 113 став (2) на Одлуката за линиски превоз на патници во градот Скопје, Советот на Град Скопје на четириесет и деветтата седница, одржана на 8 јули 2015 година, донесе

ОДЛУКА
за утврдување на привремена вредност на надоместок за извршени услуги во линискиот превоз на патници, по критериумот - изминат километар

Член 1
Со оваа Одлука се утврдува привремена вредност на надоместок за извршени услуги во линискиот превоз на патници, по критериумот - изминат километар (во натамошниот текст: надоместок по остварен километар).
Член 2
Привремената вредност на надоместокот по остварен километар изнесува 61,26 денари.
Член 3
Вредноста од членот 2 на оваа одлука ќе им се исплатува на превозниците во периодот од 01.01.2016 година до 31.05.2016 година.


Член 4
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Град Скопје”.

Број 07–6014 /1
22 јули 2015 година
С к о п ј е
СОВЕТ НА ГРАД СКОПЈЕ
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
м-р Ирена Мишева,c.p

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 5/02), dhe në lidhje me nenin 113 paragrafi 2 të Vendimit për transport të linjave të udhëtarëve në qytetin e Shkupit, Këshilli i Qytetit të Shkupit në seancën e dyzetenëntë, të mbajtur më 8 korrik 2015, solli

VENDIM
për përcaktim të vlerës së përkohshme të kompensimit për shërbimet e realizuara në transportin e linjave të udhëtarëve, sipas kriterit – kilometër i kaluar


Neni 1
Me këtë vendim, përcaktohet vlera e përkohshme të kompensimit për shërbimet e realizuara në transportin e linjave të udhëtarëve, sipas kriterit – kilometër i kaluar (në tekstin e mëtutjeshëm: kompensimi për kilometër të kaluar).

Neni 2
Vlera e përkohshme e kompensimit për kilometër të realizuar është 61,26 denarë.

Neni 3
Vlera nga neni 2 i këtij vendimi do tu paguhet transportuesve gjatë periudhës prej 01.01.2016 deri më 31.05.2016.
Neni 4
Ky vendim hyn në fuqi në ditën e shpalljes në “Lajmëtari zyrtar i Qytetit të Shkupit